പന്ത്രണ്ട് മണിക്കടലകള്‍

ഉസ്മാൻ ഇരിങ്ങാട്ടിരി


1
തെറ്റ് പറ്റും
തെറ്റ് തന്നെ പറ്റരുത്
2
തരം കിട്ടിയാല്‍
തരം പോലെ
തരം താഴുന്ന
തരക്കാരാണേറെയും
3
മസിലില്ലാത്തവര്ക്കും
മസിലുപിടിക്കാം
4
കരവിരുതുള്ളവനൊരു വര
വരയുകില
തിലും കാണും
കല തന്‍ ചാരുത
5
മനനത്തിലെക്കുള്ള
നല്ല അയനമാണ്
വായന
6
മിത്രങ്ങളെത്രയേറിയോയത്രയും നന്ന്
7
തറ വേണമെല്ലാറ്റിനും
തനി തറയാവരുതെന്നു മാത്രം
8
നുണ നുണയരുത്
9
ആളാവാനാളേറെ
10
പ്രതികള്‍ക്കില്ല പഞ്ഞം
പ്രതിഭകള്‍ക്കുണ്ട് പഞ്ഞം
11
മെയ് വഴക്കം മാത്രം പോര
മൊഴി വഴക്കം കൂടി വേണം
12
ഇരുട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍
ഈ ലോകം
ഇതിലേറെ ഇരുട്ടിയേനെ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ