അമ്മ


പി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

പവിത്രമാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ വക്കാണതമ്മ…….
നിഷ്‌ക്കളങ്ക സ്‌നേഹത്തിന്‍ ഉറവിടം അമ്മ….
തുലനങ്ങളില്ലാത്ത തുടിയാണതമ്മ……

അമ്മക്ക് സമമായോരമ്മ മാത്രം…

സഹനവും സ്‌നേഹവും മാണല്ലോതമ്മ…
വിശ്വാസമെന്നതും അമ്മയല്ലോ….
കാലം ചതിക്കുന്നു ലോകം ചതിക്കുന്നു…
ചതിയറിവില്ലാത്ത നിധിയാണതമ്മ…….
ബീജത്തെ പേറുന്ന പൊറ്റുന്നതമ്മ …
ഉണുറക്കത്തിലും നോവുന്നതമ്മ….
ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ തോഴിയേല്‍ക്കുമമ്മ…..
നോവും ഉധരം തടവി സഹിക്കുന്നതും അമ്മ….
പേറ്റുനോവിന്‍ കണ്ണീര്‍ കണങ്ങലാണമ്മ ….
ഉണ്ണിയെ വാരിപ്പുണരാന്‍ കൊതിക്കുന്നതും അമ്മ…
ഉണ്ണിക്കായ് അമ്മിഞ്ഞ പാലൂട്ടുന്നതും അമ്മ…
ഉണ്ണിക്കു താരാട്ടു പാടുന്നതും അമ്മ…..
ഉണ്ണിയെ ഊട്ടി ഉടുപ്പിക്കുന്നതും അമ്മ…
ഉണ്ണിയെ വിദ്യാലയത്തിലാക്കാനയിക്കുന്നതും അമ്മ….
ഉണ്ണിക്കായ് കോവിലില്‍ പോകുന്നതും അമ്മ….
ഉണ്ണിക്കായ് പൂജ നടത്തുന്നതും അമ്മ…
ഉണ്ണിക്കായ് വൃതം നോല്‍ന്നതും അമ്മ…
ഉണ്ണിക്കായ് കണ്ണുനീര്‍ പോഴിക്കുന്നതും അമ്മ…

പവിത്രമാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ വക്കാണതമ്മ…….
നിഷ്‌ക്കളങ്ക സ്‌നേഹത്തിന്‍ ഉറവിടം അമ്മ….
തുലനങ്ങളില്ലാത്ത തുടിയാണതമ്മ……
അമ്മക്ക് സമമായോരമ്മ മാത്രം…

ഉണ്ണിയെ ജോലിക്കയക്കുന്നതും അമ്മ…..
ഉണ്ണിയെ കത്തുകാത്തിരിക്കുന്നതും അമ്മ…
കാലം കൊഴിഞ്ഞതറിയാതെ അമ്മ….
ഉണ്ണിത്താന്‍ വരവിനായ് കാതോര്‍ത്തു അമ്മ…
ഉണ്ണിക്കു പണമായി പെണ്ണുമായി….
ഉണ്ണിക്കു അമ്മയൊരു ബാദ്യതയുമായീ….
അമ്മയെ താങ്ങിപിടിച്ചുകൊണ്ടാ ഉണ്ണീ….
കാറിന്റെ പുറകിലിരുത്തി മെല്ലെ……
ചിരിയില്ല ഭാവപ്പകര്‍ച്ചയില്ലാതൊരുണ്ണിക്ക്…..
അമ്മതന്‍ നോവും അറിഞ്ഞതില്ലാ…….
വൃദ്ധസദനത്തില്‍ തള്ളി ആ അമ്മയെ…..
തുകയില്ല ചെക്കൊന്നെഴുതിയും നല്‍കി…..
നീറുന്നോരമ്മതന്‍ കണ്ണുനീര്‍ കാണാതെ….
ഒരു ബിന്ദുപോല്‍ ഉണ്ണി പോയ്മറഞ്ഞു….
കാലം അവനായ് ഒരുകകിവച്ചുള്ളോരു….
വാര്‍ധക്യ തൊപ്പിയെ കണ്ടിടാതെ…….
അറിയ്യാതെ കണ്ണുനീര്‍ പൊഴിയുമ്പോഴും അമ്മ…
ശാപത്തിന്‍ ഒരു വക്കും ഉരിയാടിയില്ല…..

പവിത്രമാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ വക്കാണതമ്മ…….
നിഷ്‌ക്കളങ്ക സ്‌നേഹത്തിന്‍ ഉറവിടം അമ്മ….
തുലനങ്ങളില്ലാത്ത തുടിയാണതമ്മ……
അമ്മക്ക് സമമായോരമ്മ മാത്രം…


Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ