അമ്മ അസിഫ് വയനാട്

അമ്മയാണഖില സത്യമെന്നറിയണം
അമ്മതന്‍ പാദാഥി പൂജ നീ ചെയ്യണം
മാതൃ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പാലാഴി ആകുവാന്‍
കഴിയില്ല മറ്റൊന്നിനും ഇ ഭൂവില്‍ .
അമ്മ തന്‍ കണ്‍കളില്‍ നീര്‍ പോടീഞീടുവാന്‍
ചെയ്യല്ലെ യാതൊന്നു മെന്നു നീ ഓര്‍ക്കണം
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്‌നേഹമാണവരെന്നു
ഓരോ ദിനത്തിലും ഓര്‍ക്കുക സോദരാ.
നോന്തുപെറ്റമ്മയെ നുള്ളിനോവിക്കുവാന്‍
കാട്ടല്ലേ ക്രൂരത നിന്‍ ജീവിതത്തിലും
വിശ്വ യുഗത്തിന്റെ സ്‌നേഹമായമ്മതന്‍
ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി മായാതിരിക്കട്ടെ .
പ്രിയതമ വാക്കുകള്‍ കേട്ടു നീയോരിക്കലും
നിന്‍ അമ്മയെ വെറുക്കാന്‍ തുനിഞ്ഞിടല്ലെ
അമ്മ തന്‍ കാലടി കീഴിലാ സ്വര്‍ഗ്ഗമെന്നറിയണം
ലോകത്തില്‍ അജ്ഞരാം മക്കളെ .
അമ്മതന്‍ കണ്‍കളില്‍ നിന്നൊരു തുള്ളികണ്ണുനീര്‍
ഭൂമി ദേവിതന്‍ മാറിടത്തില്‍ വീണാല്‍
സര്‍വ്വം നശിച്ചിടും ഭൂലോകമെന്നുമേ
അറിയണം സോദരാ ഓരോ ദിനത്തിലും.
നൊന്തു പെറ്റമ്മതന്‍ നെഞ്ചു പിളര്‍ക്കുവാന്‍
കാട്ടുമീ ക്രൂരത മാറ്റണം സോദരാ
നിന്റെ സുഖത്തിനായ് ഉണുമുറക്കങ്ങള്‍
ഇല്ലാതെ നോക്കിയോരമ്മയെ വെറുക്കല്ലോരിക്കലും.


Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ