യാത്ര


 പ്രവീൺ
യാത്ര,
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാവണമെന്നു
സമൂഹം…
യാത്ര,
ലക്ഷ്യമന്വേഷിക്കാനാണെന്നു
ഗുരു….
യാത്ര,
ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതാണെന്നു ,
സ്വയം….
യാത്രയ്ക്കിടയില്‍,
ഒരിക്കല്‍,
തിരിച്ചറിവിന്‍റെ നാമ്പുകള്‍
പൊട്ടി മുളച്ചപ്പോളറിഞ്ഞു,
“യാത്ര
മാത്രമാണ്,
ലക്‌ഷ്യം…

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ