വഴിമാറാത്ത നിഴൽമഹർഷി

വെയിൽനാളംനക്കിത്തുടയ്ക്കുന്ന നിഴൽ
കാലടിപ്പാട്‌ വിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയാതെ
ആത്മബന്ധങ്ങളിൽവെളിപ്പാടായ്‌
അന്തരാളത്തിലെ സന്തത്തസഹചാരി

ഇംഗിതത്തിന്റെ പ്രകമ്പിതഭാവംകണ്ണിൽ
അഗ്നിതാളം രചിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ
വിയോഗത്തിൻ നീർച്ചാലുകളുള്ളിൽ
നീരൊഴുക്കില്ലാതെകരിഞ്ഞുണങ്ങുന്
നതും

ബാലിശചിന്തകൾ ബലിപീഠങ്ങളായും
ബലപരാക്രമങ്ങൾ വേരോടിപ്പരക്കുന്നതും
ബദൽരേഖകൾഅതിരിടുന്ന നേരം
അരുതായ്കതൻപരാഭൂതനിഴലുകൾ

യുവതത്തൻയുദ്ധപ്രമാണങ്ങളിൽ
തനത്‌ സ്വത്വത്തിൻ രൂപകങ്ങൾ
തമ്മിലിടചേരുന്നനടുക്കങ്ങളിൽ
വെടിക്കെട്ടായ്‌ഉയരുന്നവേളകൾ
താളംതുള്ളുന്നതമസിന്റെ മേളം
സാദരം നേരുന്ന യുക്തിതൻഓളം
ആദരവിൻ അവികളവിഭ്രമങ്ങൾ
ആവിയായകംവേവുന്നവാക്കുകൾ

ഇമകളടർന്നവിടതൻനിഴൽ
കരൾകരിഞ്ഞുനാറുന്ന ഉഷ്ണനിഴലുകൾ
തൊലിയടർന്നമണ്ണിന്റെമാറിലെത്താണ്ഡവം
നാമാണാനിഴൽ, നിഴലഴൽമാത്രം രൂപാന്തരത്തിൽ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ