Skip to main content

കേരാധിഷ്ഠിത ബഹുവിള കൃഷി സമ്പ്രദായം


ടി. വി. തോമസ്‌

മണ്ണ്‌, വെള്ളം, വളം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം എന്നീ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എല്ലാ കൃഷിക്കും ആവശ്യമാണ്‌. ഇവ ഓരോ കൃഷിക്കും വേണ്ട അളവിലും, അനുപാതത്തിലും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ഇടയകലം നൽകി കൃഷി ക്രമീകരിക്കണം. തെങ്ങ്‌ എല്ലാവിളകൾക്കും ആശ്രയം നൽകുന്ന വൃക്ഷമാണ്‌. ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ ഇടയകലം നൽകി നട്ടിരിക്കുന്ന തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തരം ഇടവിളകളും മിശ്രവിളകളും കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. ഒരു സ്ഥലത്ത്‌ തന്നെ ദീർഘകാല വിളകളും തന്നാണ്ട്‌ വിളകളുമായി ആറോ ഏഴോ വിളകൾ ഒരേസമയത്ത്‌ കൃഷി ചെയ്യാം. നിരപ്പ്‌ സ്ഥലം ആണെങ്കിൽ ചിത്രം(1)ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അകലത്തിൽ ഇടവരമ്പുകളും നീർക്കുഴികളും നിർമ്മിച്ച്‌ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തന്നെ കൃഷി സ്ഥലത്ത്‌ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം പൂർണ്ണമായ തോതിൽ മണ്ണിൽ താഴ്ത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം മണ്ണ്‌ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷി ഭൂമികൾ കൂടുതലും ചരിവുള്ള സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട്‌ മണ്ണ്‌ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ചെലവ്‌ വർദ്ധിക്കും.

ചെരിവ്‌ സ്ഥലങ്ങളിൽ കോണ്ടൂർ ലൈനടിച്ച്‌ ഇടക്കയ്യാലകൾ തന്നെ തീർക്കണം. ചരിവ്‌ എത്രകൂടിയാലും കയ്യാലയുടെ ഉയരം ഒരുമീറ്ററിൽ കൂടരുത്‌ ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കയ്യാല വെച്ച്‌ ആ ഉയരത്തിൽ നിരപ്പാക്കി അടുത്ത കയ്യാല കെട്ടണം. ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മൂന്ന്‌ മീറ്റർ നിരപ്പ്‌ കിട്ടുന്ന ചരിവുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്‌ 1200 മീറ്റർ കയ്യാല വരും. ഒരു മീറ്റർ കയ്യാലക്ക്‌ 100 രൂപ ചെലവ്‌ കണക്കാക്കിയാൽ 120000 (ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം) രൂപ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന്‌ ചെലവ്‌ വരും. ചെരിവ്‌ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ചെലവ്‌ കൂടി മൊത്തം ചെലവിന്റെ കൂടെ കൂട്ടണം.  ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത്‌ തെങ്ങുകൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന്‌ 13,280 രൂപയോളം ചിലവ്‌ കണക്കാക്കാം. ഇടവിളയായി ജാതി കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന്‌ 9,760 രൂപയും കുരുമുളക്‌ നടുന്നതിന്‌ 15,760 രൂപയും വാഴകൃഷിക്ക്‌ 22960 രൂപയും ചേന നടുന്നതിന്‌ 4,440 രൂപയും ചേമ്പ്‌ നടുന്നതിന്‌ 1,188 രൂപയും ചിലവ്‌ വരുന്നതായും നീർക്കുഴികളും ഇടവരമ്പുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്‌ 50,800 രൂപയും ചിലവ്‌ കണക്കാക്കിയാൽ മൊത്തം ചിലവ്‌ 1,18,188 രൂപയോളം വരും. ചെലവ്‌ എത്ര കൂടിയാലും ഭൂമി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം ഒരു തുള്ളിപോലും ഒഴുകി നഷ്ടപ്പെടാതെ ഭൂഗർഭജലമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കും, ഒപ്പം മണ്ണ്‌ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുന്നു.
കൃഷിയുടെ ഉപതൊഴിലായി കാലിവളർത്തൽ നടത്തണം. സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച്‌ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കണം. ഗോബർഗ്യാസ്‌ പ്ലാന്റ്‌ നിർമ്മിച്ച്‌ ചാണകം, ഗോമൂത്രം എന്നിവ വളമാക്കി മാറ്റി തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിളകൾക്കും കിട്ടത്തക്ക വണ്ണമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. തോട്ടത്തിലെ പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച്‌ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റാക്കി തിരിച്ച്‌ നൽകണം.
നേട്ടങ്ങൾ
വിവിധ കാലങ്ങളിൽ വിളവ്‌ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്‌ കൃഷിഭൂമിയിൽ 12 മാസവും വിളവെടുപ്പ്‌ കാലമായി മാറുന്നു. പ്രകൃതി സമ്പത്തായ മണ്ണ്‌, മഴ, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയും പാഴ്‌വസ്തുക്കളുടെ പുനരുപയോഗവും വഴി വിളവ്‌ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പ്രകൃതിസംരക്ഷണം ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വിളയ്ക്ക്‌ ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷണം എല്ലാ വിളയ്ക്കുമായി തീരുന്നതുകൊണ്ട്‌ കൃഷി ചെലവ്‌ കുറയുന്നു. സർവ്വോപരി ആവർത്തന വിരസത ഒഴിവാക്കി കൃഷി ആദായകരമായ ഒരു തൊഴിലായി മാറുന്നു. ദേശിയ തലത്തിൽ തന്നെ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, മണ്ണൊലിപ്പ്‌, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം എന്നീ പ്രതിസന്ധികൾക്ക്‌ കൃഷി നവീകരണം ഉത്തമമായ പരിഹാരമാർഗ്ഗമാണ്‌. സമ്പൂർണ്ണമായ കൃഷി നവീകരണം എന്ന ആശയം സർക്കാർ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത്‌ അംഗീകരിക്കണം അതോടൊപ്പം റീപ്ലാന്റ്‌ പദ്ധതിക്ക്‌ രൂപം കൊടുത്ത്‌ നടപ്പാക്കണം. ഒരു പത്ത്‌ വർഷം കൊണ്ട്‌ പൂർണ്ണമായി കൃഷി നവീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കാണണം.

 ആവർത്തനകൃഷിക്ക്‌ മേൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചെലവുകൾക്ക്‌ പുറമേ തെങ്ങ്‌ മുറിച്ച്‌ മാറ്റിയ കൃഷിഭൂമിയിലെ വരുമാനം കൃഷിക്കാരന്‌ ഓരോവർഷവും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള വായ്പ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം.  ഏഴ്‌ വർഷക്കാലത്തേക്കും സഹായം തുടരണം. 7-​‍ാം വർഷം തുടങ്ങി കൃഷിഭൂമിയുടെ വരുമാനം കൊണ്ട്‌ തന്നെ അടുത്ത ഏഴ്‌ വർഷം കൊണ്ട്‌ വായ്പ തിരിച്ചടക്കാൻ കർഷകർ പ്രാപ്തനാകും ഇതുവഴി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകുന്ന കാർഷിക സഹായങ്ങൾ കൃഷി മാറ്റത്തിന്‌ തയ്യാറാകുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ പലിശ സബ്സിഡിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഈ വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണ നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ കൃഷി നവീകരണത്തിന്‌ കർഷകർ തയ്യറാകും. കാർഷിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെടും.
കർഷകശ്രീ 2002, വെറ്റിലപ്പാറ പി.ഒ., അരീക്കോട്‌ വഴി, മലപ്പുറം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…