അക്ഷരപ്പൂക്കള്‍


                               പവിത്രന്‍ കണ്ണപുരം 
 
അക്ഷരങ്ങളേ നിങ്ങളീ വിശ്വ          

ചക്രവാള നഭസ്സില്‍ ,         
മാനവീയ മണിമുത്തണിഞ്ഞിടും          
താര സുന്ദരികളല്ലൊ !നാദ ബ്രഹ്മമയ രൂപിയായിവ -        
ന്നാത്മഹര്‍ഷ പുളിനങ്ങളില്‍ ,         
നൃത്തമാടുമീയക്ഷരങ്ങളില്‍          
മുത്തമിട്ടു ഋതുകന്യകള്‍ !നൂപുരങ്ങ ളണിയിച്ചു ; 
രാഗവും   ചാര്‍ത്തി യെന്നുമെതിരേല്‍ക്കേ ,          
ഉണ്മതന്‍ ചലനതാളമായ്         
ചിറകുനീര്‍ത്തിടുന്ന വരസിദ്ധിയാല്‍ 
അക്ഷരാത്മികെ നിറയുകെന്നുള്ളി -         
ലെന്നുമീ ജീവ സാരമായ് !
 അന്ധകാര മയ മാനസങ്ങളെ          

തൊട്ടുണര്‍ത്തു മുഷ:ശോഭയാല്‍ 
അക്ഷരങ്ങളേ ; മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനം         
നല്കിടൂ പ്രണവ മന്ത്രമായ് !

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ