നാക്കും വാക്കും വായനയും

കെ.എൽ.മോഹനവർമ്മ

                                   
               ssZhw a\pjy\v k½m\w \ÂIp¶ Znhkambncp¶p.
               N{IhÀ¯namcpw temIw IogS¡nb t\Xm¡·mcpw _p²nam·mcpw  tImSoizccpw \nc\ncbmbn h¶p. IocoShpw {]ikvXn]{Xhpw s]m¶mSbpw t]cp sIm¯nb kzÀ®^eIhpw AhÀ¡p th­n Im¯ncp¶p. At¸mgmWv I­Xv Hcp km[mcW¡mc³ I£¯n Hcp ]pkvXIhpambn ]p©ncn¨psIm­v im´\mbn sasà \S¶p hcp¶p.
               ssZhw Ahs\ t\m¡n tNmZn¨p. 
               \osb´n\mWv ChnsS hcp¶Xv ?\n\s¡´n\m thsdmcp k½m\w ? Fsâ Gähpw hne]nSn¸pÅ k½m\w \o kz´am¡n¡gnªtÃm.
               X§fpsS Dugw Im¯p Iyqhn \n¶hÀ AZv`pXt¯msS Abmsf  t\m¡n.
               ssZhw Dds¡ ]dªp. 
               Rm\nh\v hmbn¡m\pÅ Ignhv sImSp¯ncp¶p. Ah³ AXv ]qÀ®ambn D]tbmKn¨p. \n§Ä \qdp P·w sIm­p t\Sp¶ kpJhpw
kt´mjhpw Ch³ Cu P·¯n¯s¶ t\Sn¡gnªp.
               \½Ä F¶mWv hmbn¡m³ XpS§nbXv ?
               A½bpsS aSnbnencp¶mWv hmb\bpsS XpS¡w. A½bpsS hncepIfpsS amÀ±hapÅ XtemSembncp¶p hmb\bpsS BZy Xmfw
               ssZhw FÃmhÀ¡pw hmbn¡m\pÅ Ignhv H¶pt]mse \ÂIn.
               ]s£ A½bpsS aSnbn \n¶pw Fgpt\äv HmSm\pw NmSm\pw XpS§nbt¸mÄ hfcm\pw hfÀ¯m\pw XpS§nbt¸mÄ ]ecpw ]et¸mgpw Cu ssZhw X¶ Zm\w ad¶p. 
               tNmZn¡m³ XpS§n.
               F´n\mWv hmb\? F\n¡v ]{Xw hmbn¡m³ Xs¶ kabanÃ. CSbvs¡ms¡ hmbn¡mdp­v. ]s£ Cu Xnc¡n\nSbv¡v hmbn¡m³ kabw In«p¶nÃ. ....
               icoc¯nsâ BtcmKyw \ne\nÀ¯m³ \mw hymbmaw sN¿p¶p.  a\Ênsâ BtcmKy¯nt\m ? a\Ênsâ BtcmKy¯n\pÅ hymbmaamWv hmb\.    
hmb\bnÃmbva \½sf IpÅ·mcm¡p¶p. \mw BcmsW¶p I­p]nSn¡m³
t]mepw \ap¡p km[n¡p¶nÃ. \½psS IgnhpIÄ F´msW¶p Adnbm\pÅ iàn CÃmXm¡p¶p. \½psS Npäpw ImWp¶ h«w am{XamWv temIw F¶  [mcWbn \mw PohnX¯nsâ kpJhpw kt´mjhpw \jvSs¸Sp¯p¶p.
              F{X hmbn¡p¶p F¶XÃ {][m\w. F´p hmbn¡p¶p F¶XmWv {][m\w.
              GXp alm\mWv CXv ]dªXv ?
              ]dª alm³ BcmsW¶Xpw {][m\aÃ. F´mWv ]dªXv F¶XmWv {][m\w. ]dªbmÄ acn¨p ImWpw. AbmfpsS A¼XpIntem `mcapÅ icocw s]«n¡I¯v a®ncIÄ¡p `£Wambn, Asæn I¯n Nm¼embn hf¡qdpÅ a®mbn amdnbn«v \mtfsdbmbn¡mWpw. B A¼Xp Intembn \mhv shdpw Ccp]Xp {Kmw. Hcp tdmkms¨Sn¡v IjvSn¨v Hcp t\cs¯ `£Wamtb¡mw.
.
       ]s£ B hm¡pIÄ \ne \n¡pw.
              hmb\ hmkvXh¯n Hcp hmIzw ¢o\À Hm¸tdj\mWv. hnizmk§sfbpw BNmc§sfbpw kz´w Imgv¨¸mSneqsS I­v Ahsb Xq¯p hy¯nbm¡n PohnX¯n\v tijn \ÂIp¶ {Inb. F¶pw \mw ]cnkcw s]mSn Ifªv hbv¡m³ {i²n¡p¶p. icocw hy¯nbm¡p¶p. ]ÃptX¡p¶p. Ipfn¡p¶p. \à hkv{Xw [cn¡p¶p. AXpt]mse a\Êv hy¯nbm¡m³ F´mWv sN¿mhp¶Xv ?
              hmIzw Ivfo\À sXm«Sp¯p­v. ]pkvXI§Ä.
              \ap¡p hmbn¡mw.
              ]s£ ]pkvXIw shdpw hmIzw ¢o\À am{XaÃ, sU¡tdäÀ IqSnbmWv. \s½ kpµccm¡p¶, IÀ½\ncXcm¡p¶ Iq«pImc³. \½psS k´XklNmcnbmb h¡oÂ. ]ptcmlnX³. ]pkvXIw \ap¡pth­n hmZn¡pw; \s½ D]tZin¡pw. eIv¨d·msct¸msebÃ. F{X XhW thWsa¦nepw \ap¡p a\ÊnemIp¶Xp hsc BhÀ¯n¡m³ ]pkvXI¯n\v Hcp aSnbpanÃ.
             I­p I­§ncn¡pw P\¯ns\
             I­nsöp \Sn¡p¶Xpw `hm³.  
             amfnIapItfdnb a¶sâ tXmfnÂ
             amdm¸p tIäp¶Xpw `hm³
             ISense Hmfhpw Icfnse tamlhpw
             AS§pIntÃmat\, AS§pInÃ.
 
             PohnXw N«nbpw Iehpw am{XaÃ, Hcp t\cnbXpw IqSnbmWv.
             tkXp, tkXphn\v Hcmsf am{Xta CjvSapÅp. tkXphns\. 
             ]q´m\hpw hbemdpw XIgnbpw Fw Sn bpw Gähpw efnXamb hm¡pIfneqsS \ap¡p \ÂInb Kl\amb Nn´IfmWv. .   
             Xp©s¯gp¨O\pw, Ip©³ \¼ymcpw, ]q´m\hpw, kn hn cma³]nÅbpw, hÅt¯mfpw, Ipamc\mim\pw, N§¼pgbpw, hbemdpw, _jodpw, XIgnbpw, H hn hnPb\pw, am[hn¡p«nbpw AXpt]mse \qdmbncw a\pjykvt\lnIfmb al¯p¡fpw AhÀ k©cn¨ tIcfa®nse \mS³
A£c¸mXIfn At\Iat\Iw Xmhf§fpw NpaSpXm§nIfpw \oÀ¯S§fpw \ap¡mbn kyjvSn¨n«p­v. C¶pw Fw Snbpw, H F³hn bpw ]pXpXeapdIfnse {]Xn`Ifpw kyjvSn¡p¶pap­v. aebmfw C¶v temIs¯hnsSbpw tIÄ¡mhp¶  i_vZambn¡gnªp. aebmf `mjbpsS at\mlmcnXbpw KylmXpcXzhpw hfÀ¯p¶Xn\nSbn X§fpsS Kl\amb Nn´Isfbpw A\p`h§sfbpw
\ap¡p cpNn¡mhp¶ Sn^n³ UºIfnem¡n Cu A£ckvt\lnIÄ Xbmdm¡n \ÂInbn«p­v. \½psS PohnXbm{Xbnse XfÀ¨bpw hni¸pw amäpI am{Xaà AhÀ sN¿p¶Xv. \ap¡p \½psS kz´w hgn I­p]nSn¡m\pÅ DuÀÖhpw AhÀ B hn{iatI{µ§fn cpNnIcamb UºIfpambn \½sf Im¯ncn¡p¶p.
              . \ap¡p AhsbSp¯v Xpd¶v hmbn¨v hni¸pamämw.
                \ap¡p IqSpXÂ \ÃhcmImw.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ