പാളങ്ങള്‍

ഷാജഹാന്‍ നന്മണ്ട 
 
അകന്നകന്നു
പോകുന്ന
പാളങ്ങള്‍ക്കും
മാഞ്ഞുമാഞ്ഞു
... പോകുന്ന
കാഴ്ചകള്‍ക്കും
അപ്പുറത്തിരുന്നു നീ
ഹൃദയമുരുകി
കരയില്ലെങ്കില്‍
സമ്മാനിക്കാന്‍
പോകുന്ന
വിരഹം നിന്നേ
വിഷാദപര്‍വ്വത്തില്‍
ഏകാന്ത
പഥികയാക്കില്ലെങ്കില്‍
മരണത്തിന്റെ
നൂല്പാലം
കടന്നു ഞാന്‍
വിജയപൂര്‍വ്വം
തിരിച്ചു പോരാം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ