പാവം നിരാലംബൻ


അച്ചാമ്മ തോമസ്‌

വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്ത
വിശ്വസ്തതയുടെ ലോകം
അവിടെയല്ലേ നാമെല്ലാം
ചിരിച്ചുകൊണ്ട്‌
ഹായ്‌ 'ബായ' പറയുന്നത്‌,
വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം
ഈശ്വരനിലും മനുഷ്യനിലും
വിശ്വാസം
മതത്തിലുംപാർട്ടിയിലും
അതിലേറേ  വിശ്വാസം
രോഗിക്ക്‌ ഡോക്ടറെ  വിശ്വാസം,
ഡോക്ടർക്ക്‌ രോഗിയുടെ
പോക്കറ്റിൽ വിശ്വാസം,
പക്ഷെ ,മരണപ്പെട്ടവന്‌
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ
വിശ്വാസമില്ല ,കാരണം
മരണം വിശ്രമമാണെന്ന
അറിവിനെ കീറിമുറിച്ചും
മരുന്നുകളിട്ട്‌ മരവിപ്പിച്ച്‌
ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ പോസ് ചെയ്യിച്ചും
പ്രദർശനം ചെയ്യിച്ചും
വിശ്രമിക്കാനനുവദിക്കാത്ത
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ
മരണപ്പെട്ടവനുഭയമാണ്‌;
പാവം നിരാലംബൻ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ