നീ ശക്തിയാകുമ്പോള്‍ –


ഗീത മുന്നൂര്‍ക്കോട്

നിന്റെയാരംഭത്തിന്റെ
ഗര്‍ഭം തേടിയാല്‍
ചിതലരിക്കുന്ന വേരുകള്‍ കാണാം.

നിന്റെ പ്രയാണങ്ങളില്‍നിന്ന്
പിരിഞ്ഞു പോയ ഒഴുക്കില്‍
സ്വപ്നങ്ങള്‍ശ്വാസമടച്ചു
മുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു…..

നിന്റെ കണ്ണുകളില്‍
നിത്യവും ഉറഞ്ഞു കെട്ടിയ
പീളക്കഥകളുടെ കനം
പകര്‍ത്താന്‍
തൂലികയിലേക്ക് നീ
കണ്ണുനീരായി ഒഴുകി….

വിളര്ത്ത താളുകളില്‍
ഭാരിച്ച കഥയെഴുത്തുകള്‍
സുതാര്യങ്ങളായി……
മോചനമില്ലാതെ കുരുങ്ങി…..

നിന്റെ യാചനകളില്‍ നിന്നുമിറ്റിറ്റ
ദരിദ്രസ്വരം
സാപക്കുടുക്കുകളില്‍
തൂങ്ങിയാടുന്നു……
നിന്റെ മോഹങ്ങള്‍
പിന്നിക്കീറുമ്പോള്‍
തുന്നിയേക്കാന്‍ വെമ്പി നില്‍ക്കുന്ന
കൈകളിലേക്ക്
നീറ്റലുകള്‍ ചീറ്റിയടുക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നിട്ടും
ഇന്നും എന്നും
നിന്റെയസ്ഥിത്വം
നീ ലൊകത്തെയറിയിക്കുന്നു !

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ