സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയിലെ സൌഹൃദങ്ങൾ .
ശിവശങ്കരൻ കാരാവിൽ 

ചില അറിവുകളങ്ങനെയാണ് .
പരത്തി നിറച്ചു പ്രളയം തീർക്കില്ല .

കാണാമറയത്തെ നിലാവിന്റെ നിഴലുകളെ
ജീവിത സന്ധ്യകളിൽ അളന്നെടുക്കാൻ ഉണ്ടാവും
അറിവിന്റെ നീരരുവികൾ .

ഗീതാഗോപാലിന്റെ സാഹിത്യഭൂപടം
നാളെയുടെ പൂർണ്ണ വായനയാവില്ല
ചിലപ്പോൾ .
എന്നാൽ അവർ പറയുന്ന
ചില സന്ദേശങ്ങൾ
നമ്മെ പിടിച്ചുലക്കും.

അക്ഷരങ്ങളുടെ പെരും പ്രളയമോ
വിശ്വ സംസ്കാരം വാർത്തെടുക്കാൻ
പാകപ്പെട്ട
സൃഷ്ടി സമൃദ്ധിയോ
തന്നിൽ ഉണ്ടെന്നു പറയാത്ത
ആളാണ്‌ ഗീതാ ഗോപാൽ .

അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നാളെയുടെ
ഗൌരവ വായന കുറിച്ചിട്ട്‌
ഇതാ സംസ്കൃതിയുടെ
പുതുമഴ
എന്നു പറയാനൊന്നും
ഇവരില്ല .

എന്നാൽ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയിലെ
സൗമ്യ സാന്നിധ്യമാണ്
ഈ പെങ്ങൾ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ