ഓന്ത്


ജയചന്ദ്രന്‍ പൂക്കരത്തറ
9744283321

എന്‍ പൊക്കിളില്‍നിന്നു
ചോര മോന്തി
കോരിത്തരിച്ചൊരു
മഞ്ഞയോന്തേ
നിന്‍ തുറുകണ്ണില്‍
നിറഞ്ഞു നില്പൂ
കാലങ്ങള്‍ പൊയ്പോയ
ബാലവേഗം.
പ്ലാസ്റ്റിക്കുടുപ്പില്‍
നിറഞ്ഞു നില്ക്കും
മാമഴയേല്ക്കാത്ത
പൊക്കിളിന്മേല്‍
ചോരയൂറ്റല്‍പ്പണി
ചെയ്കമൂലം
മാരണം, നിന്‍ വംശ -
നാശമായി.
--------

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ