നിവേദനം
ടി. കെ. ഉണ്ണിവയ്യ തമ്പുരാനേ വയ്യ
എനിക്കീ ഭാരം ചുമക്കാൻ!
പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടില്ലല്ലോ
എനിക്ക് വീര്യമേകിയില്ലല്ലോ...
കുമ്പസാരക്കൂടെനിക്കായില്ലല്ലോ!
പ്രായശ്ചിത്തമെനിക്കില്ലെന്നോ
ഞാനുമൊരു പ്രജമാത്രമല്ലെ.!
കാണുന്നു മുന്നിലൊരത്താണി..
പ്രജകളെനിക്കായേകിയതെല്ലാം
ഈ പാപത്തിന്നത്താണിയിൽ
ഞാനിതാ ഇറക്കിവെക്കുന്നു!
പൊറുക്കണേ തമ്പുരാനേ
നിൻ പ്രജകളെൻപ്രജകളെന്നത്
ഒരു പൊൻകിനാവുമാത്രമായി.!
ശിഷ്ടകാലമെങ്കിലും എന്നെ
ഞാനാവാനനുവദിക്കൂ, തമ്പുരാനേ.!
ദുരിതപർവ്വമിങ്ങെനിക്കേകൂ
താണ്ടിയെത്തട്ടെ കവാടത്തിലേക്ക്
അധിപനങ്ങല്ലോ, തെളിക്കൂ
വഴിയെനിക്ക്, പിഴക്കാതിരിക്കട്ടെ
എന്റെ കാൽവരികൾ.!Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?