Skip to main content

വിചിന്തനം


സുധാകരൻ ചന്തവിള
പുരോഗമനസാഹിത്യം
ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ?
പുരോഗമന എഴുത്തുകാർ എന്നാൽ, പുരോഗമന സാഹിത്യസംഘത്തിലെ എഴുത്തുകാർ  എന്ന പരിമിതി തികച്ചും അനാവശ്യമാണ്‌. ചില എഴുത്തുകാർ പുരോഗമനക്കാർ, മറ്റുചിലർ അധോഗമനക്കാർ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നതും വെറും പക്ഷപാതമാണെന്നു പറയാം. മനസ്സിൽ പുരോഗമനമില്ലാത്ത ആർക്കെങ്കിലും സർഗ്ഗാത്മക എഴുത്തുകാരനാകാൻ കഴിയുമോ? ചില കാലങ്ങളിൽ ചില എഴുത്തുകാർ സർക്കാരിനോടോ പാർട്ടിയോടോ സന്ധി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ചിലർ മതസ്ഥാപനങ്ങളോടോ  മറ്റു സ്ഥാപിത താൽപര്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടോ അടുത്തു നിന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോഴും അവർ എഴുതുന്ന സാഹിത്യം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചതാണെങ്കിൽ അവ പുരോഗമനസാഹിത്യം തന്നെയാണ്‌.

  ജാതി-മത വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾക്കും  എതിരെ, വിശാലമായ മനുഷ്യനന്മയ്ക്കും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എഴുതുക തന്നെയാണ്‌  ഏതൊരു പുരോഗമനവാദിയായ എഴുത്തുകാരന്റെയും കടമ. അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയോടോ, പാർട്ടിയോടോ കൂറുപുലർത്തണമെന്നു  നിർബന്ധമില്ല. പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പല സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളോടും എഴുത്തുകാർ സ്വാഭാവികമായി ഇണങ്ങിയെന്നു വരാം. അതു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും  സാഹിത്യത്തിന്റെ നന്മയും തമ്മിലുള്ള മാനസിക ബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്‌.  അതുകൊണ്ടാണ്‌  ചങ്ങമ്പുഴയും മുണ്ടശ്ശേരിയും  എം. പി പോളും പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തോട്‌ ആദ്യകാലത്ത്‌ പൊരുത്തപ്പെട്ടു നിന്നത്‌. പിൽക്കാലത്ത്‌ വൈലോപ്പിള്ളിയും എം. കെ. സാനുവും  എം. എൻ. വിജയനും കടമ്മനിട്ടയുമെല്ലാം പു.ക.സയുടെ പ്രസിഡന്റുമാരായി പ്രവർത്തിച്ചതും ഇതുകൊണ്ടാണ്‌. പക്ഷേ മേൽപ്പറഞ്ഞവരെല്ലാം സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ്‌ അവരുടെ സാഹിത്യം, സാഹിത്യമായതെന്ന്‌ പറയാൻ കഴിയുമോ?
'വാഴക്കുല'യും 'രക്തപുഷ്പ'ങ്ങളും 'സ്പന്ദിക്കുന്ന  അസ്ഥിമാട'വും  എഴുതാൻ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക്‌  ഒരു പ്രസ്ഥാനവും  വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. തികച്ചും സ്പന്ദിക്കുന്ന  അസ്ഥിമാടമായി  ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കവിശ്രേഷ്ഠന്റെ പലവരികളും  പുരോഗമന  പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക്‌  വീര്യം പകരുകയാണുണ്ടായത്‌. മുണ്ടശ്ശേരി തന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയത്‌ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ  സംഘത്തിന്റെയോ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നില്ല. വൈലോപ്പിള്ളി ഏറ്റവും ശക്തമായ  'കന്നിക്കൊയ്ത്ത്‌', 'സഹ്യന്റെ മകൻ', 'ആസാം പണിക്കാർ', 'യുഗപരിവർത്തനം' 'പന്തങ്ങൾ', 'കുടിയൊഴിക്കൽ'  'ഓണപ്പാട്ടുകാർ' എന്നീ കവിതകളെഴുതുമ്പോൾ പു.ക.സയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നില്ല. പു.ക.സയോട്‌ കൂടുതലടുത്തതിനുശേഷം  അദ്ദേഹമെഴുതിയത്‌  'മകരകൊയ്ത്ത്‌ മാത്രമാണെന്നു കാണാം. മകരക്കൊയ്ത്ത്‌ പല അവാർഡുകളും  നേടിയ കൃതിയാണെങ്കിലും  താരതന്മ്യേന  വൈലോപ്പിള്ളി കൃതികളിൽ ശക്തികുറഞ്ഞ  കവിതകളാണ്‌ അതിലുള്ളതെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പു ക സയിൽ എത്തിയശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗ്ഗശേഷി  നശിച്ചുപോയതല്ല, മറിച്ച്‌ വൈലോപ്പിള്ളിയെക്കൊണ്ട്‌ സംഘത്തിനുണ്ടായ നേട്ടം, സംഘംകൊണ്ട്‌ കവിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണു ശരി.  എഴുപതുകളിൽ പു ക സ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി  വളർന്നത്‌ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ വരവോടെയാണ്‌.
എം. കെ. സാനുവും എം. എൻ. വിജയനും അവരവരുടെ ആശയഗതികൾ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ, എഴുത്തിലൂടെ പാർട്ടി വേദികളിൽ പോലും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്‌. അവർക്ക്‌ അവരുടേതായ  കഴിവും ചിന്തയും  പ്രതിഭയും  ഉണ്ടായിരുന്നു. പു.ക.സയിൽ വരുന്നതിന്‌ മുമ്പുതന്നെ എം.കെ.സാനു എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എം.എൻ.വിജയൻ വളരെ നേരത്തെതന്നെ, മലയാളത്തിൽ നവീനമായ ഒരു നിരൂപണരീതി-മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട്‌ ആഗോളവൽക്കരണത്തെയും അധിനിവേശത്തെയും കുറിച്ച്‌ ആധികാരികമായി പാർട്ടി വേദികളിൽ സംസാരിക്കുവാൻ  ഒരു 'വിജയൻമാഷ്‌' ഉണ്ടായി എന്നത്‌ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. എന്നാൽ അത്‌ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതുമാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ  കാതൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും  ലാളിത്യത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളിന്റെ  ഉൽകണ്ഠകൾ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയും പ്രഭാഷണങ്ങളും.
കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ഒരുകാലത്ത്‌ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ വിരുദ്ധനായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ? ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും പു.ക.സക്കാരും (ആയിരം കവിയരങ്ങുകൾ നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു) വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന കുറത്തിയും കാട്ടാളനും കോഴിയും കിരാതവൃത്തവുമെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട കാലത്ത്‌ അദ്ദേഹം പു.ക.സയ്ക്ക്‌ പുറത്തായിരുന്നു. പു.ക.സയിൽ വന്നശേഷം കടമ്മനിട്ട ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം എഴുത്തുനിർത്തിയശേഷമാണ്‌ എം.എൽ.എ ആയതും പു.ക.സ പ്രസിഡന്റായതും.
കേശവദേവും തകഴിയും പൊൻകുന്നം വർക്കിയും  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹയാത്രികരായിരുന്നു. മലയാള നവോത്ഥാന സാഹിത്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ ഒറ്റയാനായി നിലകൊണ്ടു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ, മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കഥകളെഴുതിയ ബഷീർ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടും പാർട്ടിയോടും അടുക്കാതെ, എന്നാൽ തികച്ചും ഹ്യൂമനിസ്റ്റായി സാഹിത്യരചന നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ മലയാളികൾ ഇന്നും നെഞ്ചോടു ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്‌.  മരുഭൂമികൾ പൂക്കുന്നതുകണ്ട ബഷീർ  ജീവിതമെന്ന  മഹാഭാരതം യഥേഷ്ടം  വായിച്ച അതുല്യപ്രതിഭയായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിലെ നിത്യവിസ്മയമായ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സർഗ്ഗശേഷി കൊണ്ടു മാത്രമാണ്‌  അനശ്വരനായത്‌. ബഷീറിന്‌ കിട്ടാതെപോയ അംഗീകാരങ്ങളും  അവാർഡുകളും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ സമകാലികരായ ഏതു പു.ക.സ എഴുത്തുകാരനെക്കാളും തലയെടുപ്പോടെ ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ജീവിതത്തിലുടനീളം ഗാന്ധിയൻ ആശയഗതികൾ ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിച്ച തനി പൊന്നാനിക്കാരനായ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻനായർ മലയാളത്തിൽ ഇന്നും വായിക്കപ്പെടുന്ന കവിയാണ്‌.  'പുത്തൻ കലവും അരിവാളും,' 'പണിമുടക്കം,' 'കുങ്കുമപ്രഭാതം,' ബുദ്ധനും  നരിയും, ഞാനും,'  തുടങ്ങിയ കവിതകളും  'കൂട്ടുകൃഷി' എന്ന നാടകവും  (കൂട്ടുകൃഷി പു.ക.സയുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇന്നും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു) എഴുതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിന്‌  ശക്തിപകർന്ന ഇടശ്ശേരി ഒരിക്കലും  ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നില്
ല. കേരളത്തിന്റെ വിപ്ലവകവിയെന്ന്‌  അഭിമാനത്തോടെ പറയാവുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ഇടതുസഹയാത്രികൻ പോലുമായിരുന്നില്ല എന്നും ഓർക്കേണ്ടതാണ്‌.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനവും കലാ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും  തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു. സർവ്വതലസ്പർശിയായ കമ്മ്യൂണിസം ഉൾക്കൊണ്ട എഴുത്തുകാരിൽ  അധികം പേരും ഇടതു പക്ഷത്തോട്‌ മാനസിക ബന്ധം പുലർത്തിയവരാണ്‌. പാർട്ടി വേദികളിലും പാർട്ടിസാഹിത്യ സമ്മേളനങ്ങളിലും ധാരാളം എഴുത്തുകാർ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പാർട്ടി കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന  കുറേ എഴുത്തുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്‌. കെടാമംഗലം പപ്പൂക്കുട്ടി, പൊൻകുന്നം  ദാമോദരൻ, കെ.പി.ജി നമ്പൂതിരി എന്നിവർ അതിൽ പ്രധാനികളാണ്‌. ഇവരെല്ലാം എഴുതുന്നതുപോലെയാകണം സാഹിത്യ രചന എന്നുവരെ പാർട്ടി സാഹിത്യകാരന്മാർ  പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ എഴുത്തുകാരാരും തന്നെ ഇന്ന്‌ ജീവിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ മരണത്തിനു മുമ്പുതന്നെ അവരുടെ സാഹിത്യം  മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മാറി നിന്ന്‌ എഴുതുകയും  പലപ്പോഴും സത്യസന്ധമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത എഴുത്തുകാർ  അക്കാലത്ത്‌ പൈന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരാണ്‌  ഇന്ന്‌ സാഹിത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ.
            പുരോഗമന സാഹിത്യസംഘം ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധനിര മാത്രമാണ്‌. ഒരിക്കലും സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉന്നതമൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പു.ക.സ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല.'പുരോഗമന സാഹിത്യം'സൃഷ്ടിക്കാനായി  ഒരാളും പു.ക.സുടെ കൂടാരത്തിൽ കയറണമെന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ  പുറം ലോകത്തുനിന്ന്‌, സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുതകുന്ന ഉൽകൃഷ്ടകൃതികളെഴുതാൻ കഴിയുമെന്നു പലരും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അത്തരം എഴുത്തുകാരെയും കൃതികളെയും പാർട്ടിയും സംഘവും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കും. എന്നാൽ അവ നല്ല വായനക്കാർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
    സംഘത്തിലുള്ളവരിൽ വളരെക്കുറച്ചുപേരൊഴികെയുള്ളവർ സാഹിത്യമേ വായിക്കുന്നവരല്ല. പു.ക.സയ്ക്ക്‌ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന്‌ ഏവർക്കുമറിയാം. പു.ക.സയുടെ നെടുനാളത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ചെറുകാടിനെപ്പോലെ ചുരുക്കം എഴുത്തുകാർ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നവരായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. സർഗ്ഗശേഷിയുള്ള എത്ര യുവ എഴുത്തുകാരെ പു.ക.സയ്ക്ക്‌ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പ്രതിഭയുള്ളവരുടെ പേശീബലം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രച്ചങ്ങല സ്വതന്ത്രസാഹിത്യബോധത്തിന്‌ പ്രതിബന്ധമാണ്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…