നിഴൽ വരകൾ .


പ്രേം കൃഷ്ണ 

ഞാനെന്ന ഒറ്റവര
ഇടയ്ക്കിടെ ചെറുതും വലുതുമായി
പല പ്രതലങ്ങളിലും
രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പം നീങ്ങാറുണ്ട് .

അതെവിടെ പതിയിരിക്കുന്നു
എങ്ങോട്ട് മടങ്ങുന്നു
എന്നറിയാത്തൊരു
കണ്ണാവാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും .
അൽപ്പം മുൻപ്
പോസ്റ്റ്‌ മാർട്ടം ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ
മരണകാരണം
അവന്റെ നിഴലിറിയാമായിരുന്നു.
അത് പക വീട്ടിയത്
പതിയിരുന്ന കൊലപാതകിയുടെ
നിഴലായ് കൂടുമാറി
പിടി കൂടാനെത്തിയവർക്ക് മുന്നിൽ
സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു .

എല്ലാ നിഴലുകളും
ഇടയ്ക്കിടെ പുറന്തള്ളുകയും
വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഭൂമിയുടെ ശരീരം
നിഴലുകളുടെതുമാണ് .
അതിനാൽ എല്ലാ നിഴലുകൾക്കും
മണ്ണിന്റെ മണമാണ് .

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ