ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല വാർദ്ധക്യം .. സ്വയം ആനന്ദകരമാക്കണം .

കെ. ഡി സ്കന്ദൻ 
പ്രായം കൂടുന്നത്  ആർക്കും  തടയാൻ കഴിയില്ല . പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമം ആണ്...അതോടൊപ്പം നീങ്ങുകയെ നിർവാഹമുള്ളൂ...എന്നാൽ വയസ്സ് കൂടുന്നത്  മറന്നു  കൊണ്ട് വാക്ക് കൊണ്ടും  കർമ്മം   കൊണ്ടും  വളരെ ബുദ്ധി പൂർവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ മുതിർന്നവർക്ക്  സാധിച്ചാൽ   ജീവിതം ആനന്ദകരമായിരിക്കും  എന്ന കാര്യത്തിൽ  സംശയം ഇല്ല. 
 മക്കളുടെ സമീപനം എങ്ങനെ ആയാലും ശരി,   മരണ ശയ്യയിലും    മാതാപിതാക്കളുടെ  ചിന്ത മക്കളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും.  അതുകൊണ്ട്, വയസ്സുകാലത്ത് മക്കളെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാതാപിതാക്കളെ ഒരു  ബാധ്യത  ആയി മക്കൾ കാണരുത്.  സ്നേഹത്തോടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എങ്കിലും കൊടുക്കുക.  സ്നേഹത്തോടെ ഉള്ള പെരുമാറ്റം മാത്രം മതി മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം സാഹല്യമാക്കുവാൻ. 
ചെറുപ്പത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പിന്നീട്  വളർന്നു വലുതാവുമ്പോൾ   മാതാപിതാക്കളോട്  പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും  ചെയ്യുന്ന  മക്കളെ, ഒന്ന് ഓർക്കുക  നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഇതെല്ലം നോക്കി കാണുകയാണ്.  നാളെ നിങ്ങൾക്കും  ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ ദുഖിക്കരുത് .
ജന്മം നൽകി വളർത്തി  വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളോട് മക്കൾക്ക്‌ അങ്ങേ അറ്റത്തെ കടപ്പാടും, ഉത്തരവാദിത്വവും കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.  അതാണ്‌   ഭാരതീയ സംസ്കാരം.  അച്ഛനമ്മമാർ  " Excess Luggage " മാറുകയും  മക്കളുടെ  വിവാഹശേഷം അവരുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒത്തു സുഖജീവിതം  നയിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം വർധിച്ചതും  മുതിർന്നവരെ   ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള  വേഗതക്ക് കൂട്ടായി.   അതോടൊപ്പം പ്രായംചെന്നവർക്ക് ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ പഴക്കം ചെന്ന " കുടുംബ  വീടുകൾ "സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും വന്നു ചേർന്നു .
" ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും  കുട്ടികളും " എന്ന ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് സമൂഹം അതിവേഗം നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു.  കുട്ടികൾക്ക്  നമ്മുടെ പഴമയുടെ സംസ്കാരം പകർന്നു  നൽകുവാൻ മുതിർന്നവർ ഇല്ലാതായി.  പുതിയ തലമുറയിലെ മാതാ പിതാക്കൾക്ക്    ഒന്നിനും സമയം ഇല്ല.... രണ്ടു പേർക്കും ജോലിക്ക്  പോകണം . കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വീട്ടില് വേലക്കാർ.  അടിസ്ഥാനപരമായി ലഭിക്കേണ്ട പലതും അവര്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ..പുതിയ ലോകത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം !!  ഈ നില തുടർന്നാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും സാംസ്കാരികമായി ?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ