മായ


വി  വിജയകുമാർ 

 ഇത്ര പെട്ടെന്ന്
പിരിയുമെന്ന്                         
കരുതിയില്ല ...                       
എല്ലാം കഴിഞ്ഞു
മടങ്ങുമ്പോഴും,
ഞാനും                                               
ഇവിടെയ്ക്കെന്നു, 
എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും
ഉറപ്പിയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ