വെറുമൊരു ദാഹം


മഹർഷി

ഇനിയുമൊരിക്കൽ വരണമെനിക്കീ
മെഴുകിമിനുക്കിയതറയിൽശയിക്കാൻ
കീറിയ തഴപ്പാതൻ മുഷിപ്പൻഗന്ധം
ആത്മാനന്ദമതാവാഹിക്കാൻ

ആരുടെ സഞ്ചിച്ചുവടും കീറി
റേഷൻകടയിലെ അരിമണികൾ
ആകാശത്തിൽ ചിതറിയിരുപ്പൂ
കണ്ണുകളാലത്പിറക്കിക്കൂട്ടാൻ

തോടുംചാലും പുഴയാഴങ്ങളും
തളിരുംതാലമെടുക്കും നാട്ടിൻ
കുളിരും കൊണ്ടാടിക്കുഴയും കാറ്റം
രാവിൻഈണപ്പെരുപൊരുളുകളും

പ്രാചിവിളമ്പിയപകലിൻകത്തി
ചൂടാറുമുൻപൂതിക്കുടിക്കാൻ
ചിറകുപരത്തിവരുന്നൊരുകൂട്ടം
കിളിയളികളെ കണ്ടുരസിക്കാൻ

കാലത്തിൻതാളുമറിച്ചീടുമ്പോൾ
നീറിപ്പടരും ചിന്തകൾതെളിയും
ഇനിയൊരുവരവിൽരേഖകൾ
ഇതുവഴിവരയാൻമോഹം

നടനംതിരുനടയിൽതുടരാനിനിയും
ചിലമ്പിയപദനിസ്വനതാളലയം
ഉടലുറയൂരിരമിച്ചനാളിന്നിതളുകൾ
തളർന്നടിയാനിനിയും വേഗം തരളം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ