മുള്ള്‌


സത്താർ ആദൂർ

വലിച്ചെടുക്കാൻ
ഒത്തിരി പാടുപെട്ടു

കാലിനടിയിലാണെങ്കിലും
കാര്യമായിതന്നെ
കയറിപ്പോയിരുന്നു

അത്രയ്ക്ക്‌
ആഴത്തിലേക്ക്‌...

എന്ത്‌ കണ്ടിട്ടാണാവൊ?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ