പൊന്നാടസത്താർ ആദൂർ

പത്താളു കാണെ
സ്റ്റേജിൽ വെച്ച്‌
നാലാളറിയുന്ന
ഏതെങ്കിലുമൊരുത്തൻ
നടുനിവർത്തി
ചുമലിലേക്കിട്ടുതന്നാൽ
അതൊന്നാന്തരം
പൊന്നാട
വിലമതിക്കാനാവാത്ത ആദരം...

അല്ലെങ്കിൽ
ഒന്നിനും തികയാത്ത
ഒരു വെറും തുണികഷ്ണം
തനി പട്ടുകോണം.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?