ഭരിപ്പുകാരുടെ തിരക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടി ?

ഡോ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻഇവരുടെ വട്ടം;
മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നു ;
ഭൂമി തിരിയുന്നത്,
സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്,
അസ്തമിക്കുന്നത്,
ആകാശം നീലിമയാർന്ന്
വിരാജിക്കുന്നത് -
ഇവർക്ക് വേണ്ടിയോ?

ദൈവമേ, ഈ ആര്ത്തിക്കൂട്ടം
ഓരോ മണൽത്തരിയിലും
മഴത്തുള്ളിയിലും കുളിര്നിലാവലയിലും
നിന്റെ വീർപ്പിലും വേർപ്പിൽക്കൂടിയും
കാളിമ പുരട്ടുന്നത്
നീയറിയുന്നില്ലേ?

എന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണീരിൽ
ചോര പുരളുന്നത്
കാണാതെ,
ഇവർ തെക്ക് വടക്ക്
തിക്കിത്തിരക്കി;
തരികിട കളിക്കുന്നത്
ആർക്കുവേണ്ടി?

ഈ ഭരിപ്പുകാർ
ഇനിയെന്നാണ്
അമ്മേ,
നിന്നെ,
എന്നെ,
ഈ നിറമെഴിന്റെ
നേരിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?