നിഴലാട്ടംമഹർഷി

ഇടിവെട്ടിയാലൊരുവെട്ടം
ഇമപൂട്ടിയാലിരുളാട്ടം
തുടികൊട്ടുംനെഞ്ചിലൊരു
തീനാളക്കളിയാട്ടം

കളിയാട്ടംഇതുതെളിയാട്ടം
വഴിവിട്ടകഴലാട്ടം
പിഴപറ്റിയപുഴയോട്ടം
ഇഴപിരിഞ്ഞവിളയാട്ടം

നിലയില്ലാക്കയം
കാണാനിമ്പം
കഥകളിതേറെ
കേൾക്കാനൻപ്‌
കവിതകളിതാഴം

എഴുതാനിനി
പഴുതുകളില്ല
പൊഴുതുപിറന്നാൽ
പുഴയതുമ്മില്ല

പഴയതുമില്ല
പുതിയതുമില്ല
വരാനിരിപ്പത്‌
വരുതിയിലല്ല

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ