അഴക്‌


പ്രിയാസയൂജ്രാവിനു നേരിന്‍റെ നൂറഴക്നിദ്രകവര്‍ന്നെന്‍റെ ചിന്തയെകാര്‍ന്നുതിന്നുമീ കവിതയ്ക്കുംഈ രാവിനും ഒരേയഴക്

എന്‍റെയീ ജാലകപ്പഴുതിലൂടെഞാന്‍ കാണുമീ നക്ഷത്രപ്പെണ്ണിനും  നെഞ്ചിനുള്ളില്‍ ഉടയുന്നവാക്കിനും ഒരേ തിളക്കം

ചാരത്തുറങ്ങുമെന്‍ ഉണ്ണിക്കണ്ണനുംനിദ്രയില്‍ പോലും അകലാതെഅടുക്കിപ്പിടിക്കുമെന്‍ പ്രണയത്തിനുംനിലാവിന്‍റെ പാലഴക്

എന്‍റെ ചെറിയ ലോകവുംമുന്നിലെ വലിയ ലോകവുംഒരു ജാലകത്തിന്‍റെ ഇരുവശത്തായിഎന്നെ നോക്കി അഴകു പെയ്യുന്നു.

ഞാന്‍, ഒരു കവിതയുടെഅഗാധ ഗര്‍ത്തങ്ങളില്‍ പെട്ടുഴലുന്നമനസ്സിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ളവിഫലമായ ശ്രമത്തിലും!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ