Skip to main content

അക്ഷരരേഖ


        ആർ.ശ്രീലതാവർമ്മ
വായന-ചില വിചാരങ്ങൾ
            വായനയ്ക്കായി നീക്കിവച്ച ഒരു ദിവസം-ജൂൺ 19 - കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു.ഗ്രന്ഥശാ
ലാസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പി.എൻ.പണിക്കരുടെ സ്മരണാർഥമാണ് നമ്മൾ ജൂൺ 19 വായനദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.ജൂൺ 19 മുതൽ ഒരാഴ്ച വായനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വായനാവാരവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്.അക്ഷരവ്യവസ്ഥ-ലിപിവ്യവസ്ഥ-ആരംഭിച്ച

 കാലം മുതൽ
വായനയുണ്ട്.താളിയോലകളിൽ നിന്ന് ഇ-റീഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ദൂരം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിയായി മാത്രമല്ല അളക്കേണ്ടത്.ചരിത്രത്തിന്റെയും സംസ്കൃതിയുടെയും വികാസപരിണാമങ്ങളുടെ നേർരേഖ കൂടിയാണത്.സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നും മുന്നിൽനിൽക്കുന്ന മലയാളി,വായനയുടെ കാര്യത്തിലും മുന്നിൽത്തന്നെയുണ്ട്.ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചാരവും സ്വാധീനവും വായനയെ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന ചിന്ത നിലനിൽക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഇ-റീഡിങ്ങിലൂടെയായാലും നമ്മൾ വായനയിൽ നിന്ന് അകലാതെയിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം അംഗീകരിക്കാതെ വയ്യ.മാധ്യമത്തിലുള്ള ഭേദം മാത്രമേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നോർക്കണം.
             എന്താണ് വായനയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ?"വായിച്ചാൽ വിളയും,വായിച്ചില്ലേൽ വളയും" എന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് തനത് ശൈലിയിൽ എത്രയോ സരസമായും  എത്രയോ ശക്തമായും നമുക്ക് പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ട്.അറിവ് ലഭിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല വായനയുടെ ഫലം.നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനും ഭാവനയെ സജീവക്കാനും ഭാവനയെ സജീവമാക്കാനും സർഗാത്മകതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും വായനയ്ക്ക് കഴിയും.ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിക്കാനും പദപരമായി സമ്പന്നത കൈവരിക്കാനും വായനയിലൂടെ സാധിക്കും.ഇതിനെല്ലാമുപരി മാനസികമായ ആരോഗ്യം-മനസ്സിന്റെ സമതുലിതാവസ്ഥ-നിലനിർത്താൻ വായന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
             എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നത് വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.പഠനകാലയളവിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഏതു വിഷയത്തിലും കൂടുതൽ അറിവും ആധികാരികതയും നേടാൻ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയോ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നാം ആശ്രയിക്കുന്നു.പഠനസംബന്ധിയായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ,പുസ്തകത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല വായന എന്ന് ആർക്കും അറിയാം.പാഠ്യേതരമായ വായനകളിൽ വിശേഷിച്ചും സാഹിത്യവായനയിൽ കഥയോ,നോവലോ,കവിതയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും.ജീവചരിത്രങ്ങളും യാത്രാവിവരനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും.വ്യക്തിയുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചാണല്ലോ സാഹിതീയമായ താത്പര്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രസക്തമാകുക.
       നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മുൻപ് വായനസംഘങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു.ഗ്രന്ഥശാലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല,തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സംഘങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നത് എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അദ്ഭുതം തോന്നാം.പത്രവായനയും ഗൗരവപ്പെട്ട സാഹിത്യവായനയും ഈ വായനസംഘങ്ങളിൽ പതിവായിരുന്നു.ഇതിൽ പത്രവായനയുടെ കാര്യം എടുത്തുപറയണം.ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് കേരളം രാഷ്ട്രീയസാക്ഷരത്യിൽ മുൻപന്തിയിലെത്താനുള്ള പ്രധാനകാരണങളിലൊന്ന് ഈ പത്രവായനപാരമ്പര്യമാണ്.ദിനപത്രത്തോടെ മാത്രമേ മലയാളിയുടെ ഒരു ദിവസം ഇക്കാലത്തുപോലും ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതും രസകരമാണ്.വാർത്ത,വായിക്കാനുള്ളതല്ല കാണാനും കേൾക്കാനുമുള്ളതാണെന്ന് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ നാൾതോറും പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലും പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്ന മലയാളി രസകരമായൊരു വൈചിത്ര്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റെന്താണ്? 
            നമ്മുടെ സാംസ്കാരികചരിത്രത്തിൽ വായനശാലകൾക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയുക അസാദ്ധ്യമാണ്.അത്രയ്ക്ക് സുദീർഘവും സുവിസ്തൃതവുമാണത്.ഒരു ലൈബ്രറിലെങ്കിലും അംഗത്വമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്,ഒരുപക്ഷേ,മലയാളികൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല.ലൈബ്രൈറിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലെത്തുന്നത്.വായനയ്ക്കായി വിവരങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തിവച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ലൈബ്രറി.നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കലാലയങ്ങളിലും എല്ലാം സമ്പന്നങ്ങളായ ലൈബ്രറികളുണ്ട് ഇന്ന്.സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റും ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈബ്രറികൾക്ക് ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ പൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ റഫറൻസ് വിഭാഗത്തിൽ വിവരങ്ങളുടെയും വിഭവങ്ങളുടെയും പരമാവധി ലഭ്യതയുണ്ട്.പ്രാദേശികമായ വായനശാലകളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഇവിടെ എടുത്തു പറയാം.വായനയെ സംബന്ധിച്ച ഈ വിചാരങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വായന ഒർറ്റിക്കലും വറുതിയിൽ എത്തില്ല എന്നു തന്നെയാണ്.സാമ്രാജ്യാധിപനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥശാലാസൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരിക്കാനാണ് തനിക്ക് താത്പര്യം എന്നുപറഞ്ഞ നെപ്പോളിയനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ വിചിന്തനം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…