കൂട്ടമണിമഹർഷി

വെട്ടമൊരുക്കി
കട്ടുമുടിപ്പോർ
കൂട്ടിനുവന്നാൽ
കുശാലായി

തട്ടുപൊളിച്ച്‌
കുട്ടനിറച്ചാൽ
പൊട്ടിപ്പെണ്ണിന്‌
പത്താംമാസം

വിത്തിനുവെച്ചതു
കൊച്ചുതുരുത്തിൽ
ചത്തുമലച്ചുകിടക്കുംനേരം
നേരുംനെറിയും
ഉടുതുണിയില്ലാതുടലാടും

ഇരുളുപരത്തി
വെളിച്ചംപൊക്കി
ഉഷസ്സിൻമാറിൽ
ഉമിത്തീവിതറി

കഷ്ടംജനത്തിന്‌
പട്ടടമിച്ചം
അവിടേംകലപില
കൂലിത്തല്ല്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ