ആളായ്ഞ്ഞെളിയും


പ്രമോദ്‌ മാങ്കാവ്‌

എത്രയെന്നില്ലാതെ
വളരുകയും
എത്രയെത്രയെന്നില്ലാതെ
ചുരുങ്ങിയൊതുങ്ങുകയും
ചെയ്യുന്നത്‌
തോഴനായ്നിന്നായ്‌
ആരുമാരുമല്ലായ്മ
ദൂരെയകളും
പൂജ്യം
ആളായ്ഞ്ഞെളിയും
അതുകാട്ടിഞ്ഞാൻ
ജീവിതമെന്നൊക്കെ
നിങ്ങൾ
പേടിപ്പെടുത്തുന്നത്‌
നേരെനിൽക്കുവാൻ പോലുമാവാത്ത
അക്കങ്ങളെ ചൂണ്ടിയല്ലേ...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?