വർഷമോഹംവി.ദത്തന്‍
മൃദുല നിർമ്മല രാഗമാലിക 
കൊണ്ടു കാതിന്നിമ്പമേകി
ചടുല നൃത്തച്ചുവടിനാലെൻ 
കണ്ണിനുത്സവമേളമേകി
മധുര ശീത കരങ്ങൾ നീട്ടി
പുല്കിയുടലിനു ഹർഷമേകി,
വന്ന സുന്ദര വർഷകന്യേ
ഉഗ്രഗർജ്ജന നാദമോടെ-
യുദഗ്രതാണ്ഡവമാടിടും നിൻ
ഭാവമാറ്റം കണ്ടു ഭീതിയി-
ലാണ്ടു പോയല്ലോ.
കോപകലുഷിതയായ നിന്റെ
പാദ പതനാഘാതമേറ്റു 
ഭൂമി കേഴുന്നൊച്ച കേൾക്കെ,
രോമ ഹർഷം മുമ്പു പൂണ്ടവർ
രോഗബാധിതർ പോലെയായി. 
സൗമ്യമാം നിൻ പൂർ വ്വരൂപം
സ്വീകരിച്ചനുരാഗപൂർ വ്വം
നീ വരുന്നതു കാണുവാനെൻ
മനസ്സു മോഹിച്ചുഴറി നില്പൂ.


Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ