കുടുംബചിത്രം
മോഹൻ ചെറായി

അവൾ കുരച്ചു! 
അയാൾ ഉരച്ചു.
അതു കേട്ട്‌ അവൾ 
കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ കുരച്ചു!!
അയാൾ ഗർജ്ജിച്ചു.
അവൾ ഓരിയിട്ടു...
അങ്ങനെ, 
അവർ അരച്ചു!!!
അതു കേട്ട്‌ കുട്ടികൾ ഉണർന്നു.
അവരാദ്യം പകച്ചു;
പിന്നെ, വരച്ചു:
അവരുടെ 
കുടുംബചിത്രം ....................

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ