പിടച്ചിൽപ്രമോദ്‌ മാങ്കാവ്‌ 

അടയിരിയ്ക്കുവാൻ
ചൂടുകിട്ടാതെ നശിച്ച
മുട്ടകൾത്തൻ ഞരുക്കം
എന്റെ ശ്വാസമാണ്‌
മുലഞ്ഞെട്ടുകൾ

പടിയിറങ്ങിയതിനാൽ
വരണ്ടചുണ്ടിൻ പിടിച്ചിൽ
എന്റെ ഹൃദയതാളമാണ്‌.
സാന്ത്വനവാക്കുകളിൽ
പിടിച്ചുനടക്കാനാവാതെ
തളർന്നുപോയ
പാദങ്ങളുടെ വിറങ്ങലിപ്പ്‌
എന്റെ ചിന്തയാണ്‌

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?