കൂറ്റന്മാർ


മഹർഷി

കൂറ്റന്മാർമദിക്കുന്നിതാകാശംമുട്ടെ
കാറ്റിനുപോലുംകിതപ്പിന്റെനാദം
ആശാലതകളിലന്തർദാഹങ്ങൾ
മോഹങ്ങൾമുറ്റുന്നപൂമൊട്ടുകൾ

താഴാതെതുടിക്കുന്നനാഡി
തേടുന്നഉൾക്കാഴ്ചകൾ
നേടുന്നതെറ്റിന്റെഛായകൾ
ആരാന്റെആണ്ടൊരാശ്രയം

താഴപ്പിഴകൾനന്നാഴതാളം
വാറഴിഞ്ഞകൂറിന്റെനെറുക
അറുതിയിലലമുറയിടുന്ന
വറുതിയുടെവാറോലകൾ

ശാന്തിതീരങ്ങൾമാന്തിപ്പിളർക്കുന്നു
ഗാന്ധിതൻതലയിൽകഴുതചീറ്റുന്നു
ക്രാന്തിപ്പൂക്കൾഉഷ്ണങ്ങൾചീറ്റുന്നു
ക്രോമസോമുകൾമുക്രയിടുന്നു

ആറിത്തണിഞ്ഞയഗ്നിയിൽ
ആരോശ്വാസംതേടിയലയുന്നു
വഴിയിലടറിയപാദങ്ങൾ
ദൂരംതുരത്താതെഉഴറുന്നു

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ