ഇന്നിന്റെ ദൈവച്ചിരിഗീത മുന്നൂർക്കോട്ക്ഷേത്രക്കെട്ടിലെ

ശ്രീകോവിൽ ഭദ്രതയിലെ

നിലത്തൊരു കുഞ്ഞു പീഠത്തിൽ

നീ എപ്പോഴും

ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ദേവീഗൂഢമോ ബാഹ്യമോ ആയ

അർത്ഥങ്ങളില്ലാത്ത ചിരി

ഭക്തർ പറയുന്ന നാനാർത്ഥങ്ങളുള്ള ചിരികൂപ്പും കൈകളിൽ നോക്കാതെ

കാണിക്ക കിലുങ്ങുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാണാതെ

മുൻപിലുള്ള മുഖങ്ങളിൽ തെളിയുന്ന

അഭിനവ ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ

ഹൃദയങ്ങളിൽ തെരയാതെ

മുന്നിൽ കുടഞ്ഞു വീഴുന്ന പരാതികൾ

കേട്ടിട്ടോ കേൾക്കാതെയോ

ആക്ഷേപങ്ങളും അപേക്ഷകളും

ഏറ്റെടുക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ

ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ

ഏതെന്നോ എന്തിനെന്നോ അറിയാതെ

നീ ചിരിക്കുന്നുനിന്റെ ആശീർവ്വാദം

ഭക്തർ സങ്കല്പിച്ചെടുക്കുന്നതോടെ

ആപേക്ഷികമാകുമ്പോൾ

നിന്റെയീ ചിരി

നിക്ഷ്പക്ഷനിശ്ചലതയാകുന്നുകണ്ടു പഠിക്കണം
ഈ ഇന്നിന്റെ ചിരി.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ