എലിയും മലയും പിന്നെ മുയലും


ടി.കെ.ഉണ്ണി
മലയോളമുള്ള എലികൾ
എലികളോളമില്ലാത്ത മലകൾ
നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ഇരുകാലികളുടെ
നോട്ടത്തിലുള്ള ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ
കരണ്ടും ചുരണ്ടും ആർമാദിക്കുന്ന
ചൂഷകർ മൂഷികർ
തുരന്നു തുരന്നു പാതാളമാക്കുന്ന
ഇരുകാലുകളിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന
തുരപ്പന്മാർ പിശാചുക്കൾ
മലകളെ എലികളാക്കിയ പുലികൾ
ഇരുകാലി മൃഗങ്ങൾ
കണ്ണിൽ കനൽ കോരിയിട്ട്
ഇരുട്ടിനെ വെട്ടമാക്കി വട്ടത്തിൽ
തുരക്കുന്ന കുട്ടപ്പന്മാർ
ചിട്ടയായി വട്ടിയാക്കി നാടിനെ
വെട്ടിലാക്കിയ കോമരങ്ങൾ

മലയിലെ മാവിൽ ചക്ക
കേളി കേട്ടെത്തിയ മുയലുകൾ
ചക്കയിട്ടു മുയൽ ചത്തു
അത് പണ്ടത്തെ കഥ
മുയൽ ചക്കയിട്ടാലോ
ചക്കയിടുന്ന മുയലുകൾ
ചക്ക വീണു ചാവുന്ന മുയലുകൾ
ഇന്നിന്റെ ആഘോഷക്കാഴ്ച
അവരുടെ ഊഴം കാത്തുള്ള നിൽപ്പ്
ബെവറേജ് തോൽക്കുന്ന ശാന്തത
ചക്കയിട്ടു കളിച്ചു ചാവുന്ന മുയലുകൾക്കും
മലതുരന്നു പാതാളമാക്കുന്ന എലികൾക്കും
ഇരുകാലി പുലികളോടൊരു ചോദ്യം
തുരക്കാനുള്ള മലനിരകളെവിടെ
മലയിൽ ചക്കയിടാനുള്ള മാവുകളെവിടെ
ഇതുമൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമോ.!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ