ജലം / കുപ്പിവെള്ളം


 ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് മാത്തൂർ
1. ജലം. (ട്രീററ്മെന്റിന് മുമ്പ്.)
**********
നെല്ലിപ്പൂ ചൂടി
ഭ്രാന്താം നിരാസം കൊ-
ണ്ടിടിമഴത്തോപ്പി-
ലിരുന്നു പൊട്ടി,
ഒറ്റ വീടിനെ മുടിയിട്ടു
താമസ്കരിച്ചു രാത്രിമഴയായ് .
ഉന്മാദ രതിമൂര്‍ഛ കഴി-
ഞരളിക്കവിളിലൊരു  
ബാഷ്പ മറുകായ്.
കോരിക്കുടിച്ചു മധുരിക്കാന്‍
ജീവന്റെയേലായില്‍
മദ ജലം പോലെ
തുള്ളിത്തുളു മ്പി.
2. കുപ്പിവെളളം . (ട്രീററ്മെന്റിന് ശേഷം.)
**********
 നീരൊഴുക്കിന്റെ ഓര്‍മ്മ നശി-
ച്ചീരിളക്കം ചൊറിഞ്ഞു മൌനിയായ്,
ഇടി വണ്ടികളുമാംബുലന്‍സും
ഉച്ചക്കിറുക്കനു മപശബ്ദങ്ങളും....
നരകത്തിലായോരീ പുനര്‍ജന്മം
ആരെങ്കിലും മൊത്തിക്കുടി-
ച്ചെന്നെ കരകയറ്റീടേണേയെന്നു
വാര്‍ദ്ധക്യവിലാപം....!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ