കൺട്രോൾ


സത്താർ ആദൂർ

തെരുവിൽ
അങ്ങാടിയിൽ
ബസ്‌ സ്റ്റാന്റിൽ
റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ

ഇഴയകറ്റി
ഇടകീറികാട്ടി
നിതംബം കുലുക്കിനടക്കുന്ന
തരുണീ മണികളെ

നിങ്ങളുടെ
ഉടലിലിഴയുന്ന കണ്ണുകൾ
കേവലം ആൺ ജന്മങ്ങളുടേതാണ്‌

അവരെല്ലാം
എന്നെപോലെ
കൺട്രോൾ ആന്റ്‌ ഓഡിറ്റ്സിൽ
ജോലിചെയ്യുന്നവരായികൊള്ളണമെന്നില്ല.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?