ഓർമ്മകൾ ഓളങ്ങൾ

 ജവഹർ മാളിയേക്കൽ


ഓർമ്മകൾ ഓളങ്ങൾ

നിന് മിഴി ഇണകൾ തൻ

ശാന്തമാം ആഴങ്ങളിൽ

കണ്ടു ഞാൻ കിനാക്കൾ തൻ

സുന്ദര പാരാവാരം

വന്നതിൻ തീരത്ത് എത്തി

നില്ക്കുമീ നേരത്ത് എല്ലം

എൻ മനം നിന്നിൽ തന്നേ

വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു

ഏന്തിനോ തുടിക്കുമെൻ

ആത്മാവിൻ തടങ്ങളിൽ

സുന്ദര മന്ദാരം പോൽ

ശോഭിപ്പൂ നീ ഇന്നിപ്പോൾ

പിന്നെയും കിനാക്കൾ വന്നു

ഏന്നെ എതി രേറ്റു പോകെ

വന്നു ഞാൻ പിന്നേം നില്പ്പൂ

നിന് മനൊഞ്ഞമാം ചാരെ

ഇല്ല ഏനിക്കാവില്ല നിന്

ഓർമ്മതൻ പാരാവാര

തന്തുക്കൾ ഭേദിച്ചതിൻ

തീരത്തേ പുല്കീടുവാൻ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ