Skip to main content

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനു മുൻപ് ഡോ.മോഹൻ പി.ടി.

പ്രശ്‌നവശാല്‍ നാലാം  ഭാവത്തില്‍ പാപന്‍ നിന്നാല്‍ ആ സ്ഥലം വാങ്ങരുത്‌. നാലിലേക്ക്‌ പാപന്റെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ വന്നാല്‍ ആ സ്ഥലം വാങ്ങരുത്‌. നാലാം ഭാധിപന്‍ 6,8,12 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ വരാന്‍ പാടില്ല. നാലാം ഭാവധിപന്റെ അംശകം ശത്രു ക്ഷേത്രത്തിലോ, നീചത്തിലോ വരാന്‍ പാടില്ല. 4-ല്‍ കേതു വന്നാല്‍ വാസ്‌തു ശാപം ഉണ്ടാകും. ആഹാ രം, വസ്‌ത്രം, പാര്‍പ്പിടം ഇത്യാദികള്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ അത്യാവശ്യമാണ്‌.
വാസ്‌തു ശാസ്‌ത്രത്തിന്‌ 18 ആചാര്യന്മാരുണ്ട്‌. ഗൃഹ വാസ്‌തു, ക്ഷേത്ര വാസ്‌തു എന്നിങ്ങനെ 2 തരത്തില്‍ ഉണ്ട്‌. എല്ലാ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്‌ന ചാര്‍ത്ത്‌ ഉചിതമാണ്‌.
ഭൂ വാസ്‌തു തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ
1. നാമ രാശി രീതി:- നമ്മുടെ പേരും, വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥലവും തമ്മില്‍ പൊരുത്തം ഉണ്ടോ എന്ന്‌ പരിശോധിക്കുന്നു. പൊരുത്തമില്ലാത്ത സ്ഥ ലമാണെങ്കില്‍ മാറാ രോ ഗം, കലഹം, ശത്രുക്കള്‍, ധനക്കുറവ്‌, മരണം എന്നിവയാണ്‌ ഫലം. ഉ ത്തമമെങ്കില്‍ ധന ലാഭം, സുഖം, ഗുണം, ലാഭം എന്നവയാണ്‌ ഫലം.
2. ധന-ഋണ (ആയം-വ്യയം) രീതി:- ഈ പരിശോധന മൂലം ആ വാസ്‌തു നമുക്ക്‌ അഭിവൃദ്ധിയും, ഐശ്വര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുവാനാകുമോ എന്ന്‌ പരിശോധിക്കുന്നു.
3. നക്ഷത്ര പൊരുത്തം:- വീടിന്റെ ചുറ്റളവില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നക്ഷ ത്രവും, ഗൃഹ നാഥന്‍റെ നക്ഷത്രവും തമ്മില്‍ പൊരുത്തം നോക്കുന്നു. ഇവിടെ ഗോ മാ സ നിയമവും വേധവും പരിഗണിക്കുന്നു. ഗോ മാ സ നിയമം എന്നാല്‍ പുരുഷന്‍റെ 3,5,7 നക്ഷത്രങ്ങള്‍ വാസ്‌തുവിന്‍റെ  നക്ഷ ത്രങ്ങളായി വരാന്‍ പാടില്ല. ഇവ കൂടാതെ ആയാദി ഷഡ്വര്‍ങ്ങളായ ന ക്ഷത്രം, വയസ്സ്‌, വാരം, തിഥി, യോനി എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയും പരി ശോധിക്കുന്നു. ഇവയില്‍ മൃത്യു യോഗം, നിഷ്‌പഞ്ചക ദോഷം, ദിഗ്‌ദ യോഗം എന്നീ ദോഷങ്ങള്‍ വരാന്‍ പാടില്ല.
ഭൂ പരിഗ്രഹം അഥവ സ്ഥലം തിരഞ്ഞടുക്കല്‍:- മനുഷ്യ വാസം ഉണ്ടാ യിരിക്കണം. കാലികള്‍ മേയുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം. കറയുള്ള വൃ ക്ഷങ്ങളുള്ള സ്ഥലവും, പാലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുള്ള സ്ഥലവും വടക്കോ ട്ടോ, കിഴക്കോട്ടോ, വടക്കു കിഴക്കോട്ടോ ചെരിവുള്ള സ്ഥലമായിരി ക്കണം. പച്ച പിടിച്ച സ്ഥലമായിരിക്കണം. ശ്‌മാശാനഭൂമിയും അതിന ടുത്ത ഭൂമിയും, തലയോട്ടി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയും, ചിതല്‍പുറ്റ്‌, എല്ല്‌ എന്നിവ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയും വാങ്ങരുത്‌. നാഥനില്ലാത്ത ഭൂമി, വിദേ ശത്തുള്ള ഉടമയുടെ ഭൂമി, ദൂര്‍മന്ത്രവാദികള്‍ താമസിച്ച ഭൂമി, ക്ഷേത്ര പരിസരം, സിനിമാ തിയറ്റര്‍, റയില്‍ വേ സ്റ്റേഷന്‍ ഇവയുടെ അടുത്തും ഭൂമി വാങ്ങരുത്‌. വിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിറകുവശവും, ഇടതു വശവും, ശിവ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ  മുന്നിലും വലതു വശവും, ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാലു വശവും വീടുകള്‍ പണിയരുത്‌. എന്നാല്‍ അമ്പ ല വാസികളായ തന്ത്രി, പൂജാരി ആദികള്‍ക്ക്‌ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത്‌ വീട്‌ വെയ്‌ക്കാം. ചുറ്റു മതിലില്‍ നിന്ന്‌ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 100 മീറ്റര്‍ അകല ത്തില്‍ വീട്‌ വെയ്‌ക്കാം. സര്‍പ്പ കാവില്‍ നിന്ന്‌ 100 മീറ്റര്‍ അകലത്തില്‍ മാത്രമേ വീട്‌ വെയ്‌ക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ.
ദിക്‌ മൂഢം:- മൂഢേ എന്നാല്‍ ദിക്ക്‌ വ്യതിയാനം എന്നാണര്‍ത്ഥം. ഇന്ന്‌ ഇതറിയുന്നത്‌ കോമ്പസ്സ്‌ (വടക്കു നോക്കി) എന്ന ഉപകരണത്തിന്‍റെ  സഹായത്തോടെയാണ്‌. വീട്‌ റോഡിനഭിമുഖമായിട്ടല്ല കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറിനു അഭിമുഖമായിട്ടാണ്‌ പണിയേണ്ടത്‌. അതായത് ദിക്കിന നുസരിച്ച് ദിക്കിനു അഭിമുഖമയി പണി ചെയ്യണം. ഗൃഹങ്ങള്‍ക്ക്   കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറിനു 15 ഡിഗ്രി വരെ ചെരിവു നല്‍കാം. പരമാവധി 30 ഡിഗ്രിവരെ മാത്രം. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒട്ടും ചെരിവ്‌ പാടില്ല.
എല്ലാ ജോതിഷികള്‍ക്കും വാസ്തു ശാസ്ത്രം അറിയണമെന്നില്ല. എ ന്നാല്‍ വാസ്തു ശാസ്ത്ര വിദഗ്ദന് ജോതിഷം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വെറും കണക്കില്‍ മാത്രം അധിഷ്ടതമല്ല വാസ്തു ശാസ്ത്രം. കലയും, സാങ്കേതികതയും, കണക്കും ജോതിഷവും അങ്ങിനെ ഒരുപാട് കാര്യ ങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണ് വ്സ്തു വിദ്യ. ഇതിനപ്പുറം ദൈവാധീനവും കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്ര വിദ്യ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…