Skip to main content

നീര ചുണ്ടോളം ...

ബാബു ജോസഫ്‌
കർഷക പ്രതിനിധി, നീര കമ്മറ്റി

കേരളത്തിലെ കേരകർഷകർക്ക്‌ മാത്രം ദശകങ്ങൾക്ക്‌ മുൻപ്​‍്‌ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നീര ഉത്പാദനത്തിനുള്ള അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ചരിത്രപരമായ ദൗത്യത്തിലാണ്‌ കേരളസർക്കാർ. 2013 ജനുവരി 15ന്‌ നീര ഉത്പാദനവും വിപണനവും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്‌ എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണർ കൺവീനറായി ഒരു ഉന്നതത്തല കമ്മറ്റി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ചെത്തുതൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്കും എക്സൈസ്‌ മേലധികാരികൾക്കും നിർണ്ണായക ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ്‌ ഈ കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചതു. കർഷകർക്ക്‌ വേണ്ടിയുള്ള നീരയുത്പാദനത്തിന്റെ സമിതിയിൽ ഒരു കർഷക പ്രതിനിധി മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.  ആയതിനാൽ മദ്യാംശം തീരെയില്ലാത്ത നീരയെ അബ്കാരി ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന കോക്കനട്ട്‌ ബോർഡിന്റേയും കർഷക പ്രതിനിധിയുടേയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു. കള്ള്‌ ചെത്ത്‌ വ്യവസായ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച്‌ തൊഴിലാളി നേതാക്കളും എക്സൈസ്‌ വകുപ്പും നിരത്തിയ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച വാദങ്ങളും, കണക്കുകളും തിരുത്താനായത്‌ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വസ്തുതകൾ ശേഖരിച്ചാണ്‌. FSSAI നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഷാപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്‌ കള്ള്‌ വ്യവസായത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാനകാരണമെന്ന്‌ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ കള്ള്‌ വ്യവസായം പൂർണ്ണമായും തകർന്നതും വെളിവാക്കപ്പെട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ ഉന്നതാധികാര കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌ കർഷകർക്ക്‌ നീരയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയാകുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

അബ്കാരി ആക്ടിലെ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്‌ തന്നെ നീര ഉത്പാദിപ്പിച്ച്‌ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിമുള്ള ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്‌. Issue of business for drowing sweet tooddy (neera) റൂൾസ്‌ പ്രകാരം തെങ്ങുചെത്തി മധുരക്കള്ളിൽ നിന്ന്‌ (നീര) കരുപ്പട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിനും കർഷകരെ അനുവദിക്കുന്നതാണ്‌. കൂടാതെ കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ബിവറേജസ്‌ കോർപ്പറേഷൻ ((KSBC)) നീരയുടെ ഉത്പാദനവും വിപണനവും നടത്താൻ ചട്ടങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്‌.

ആയതിനാൽ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌, കോക്കനട്ട്‌ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാളികേരോത്പാദക സോസൈറ്റികളേയും, അവയുടെ ഫെഡറേഷനുകളേയും, ഫെഡറേഷനുകൾ ചേർന്ന്‌ ഉത്പാദക കമ്പനികളേയും നീര ഉത്പാദനത്തിനും അതിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനവും, സംസ്ക്കരണവും, വിതരണവും നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഏജൻസിയായി നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കോക്കനട്ട്‌ ബോർഡിന്റെ പ്രധാന പങ്കാളിത്തതിൽ കേരളത്തിൽ നീരയുടെ ഉത്പാദനം അനുവദിക്കണമെന്ന്‌ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്‌ ഉന്നതാധികാര സമിതി 15-05-2013ൽ സർക്കാരിന്‌ സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കമ്മറ്റിയിലെ ചെത്തുതൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, നീരയുത്പാദനം കേരളത്തിലെ കള്ള്‌ ചെത്ത്‌ വ്യവസായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും ആകാംഷയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

16-07-2013ൽ എക്സൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ മന്ത്രി ശ്രീ. കെ. ബാബു നീര ഉന്നതത്തല കമ്മറ്റി സമർപ്പിച്ച ശുപാർശകളിലെ വിയോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാരുടേയും ഉന്നതത്തലകമ്മറ്റിയംഗങ്ങളുടേയും യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുകയും അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഈ യോഗത്തിൽ കള്ള്‌ ചെത്ത്‌ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്ക്‌ നീര ചെത്താൻ മുൻഗണന നൽകണമെന്നും, പുതുതായി വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ കള്ള്‌ ചെത്ത്‌ തൊഴിലാളി ക്ഷേമബോർഡിൽ ചേർക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. കള്ള്‌ ഷാപ്പുകൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായി  കിടക്കുന്നതുമൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒന്നിലധികം നീര ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകളും മറ്റ്‌ ജില്ലകളിൽ ഒരോ യൂണിറ്റുകളും ഈ വർഷം തന്നെ ആരംഭിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിലെത്തി. തൊഴിലാളികളുടെ അവസരവും വരുമാനവും നീരയുത്പാദനത്തിലൂടെ വർദ്ധിതമാവുകയാണെന്ന്‌ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.

ഇപ്രകാരം തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മരുടെ തിരുത്തലോടുകൂടിയ റിപ്പോർട്ട്‌ 
29-09-2013ൽ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിക്കുകയും കോക്കനട്ട്‌ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉത്പാദക സംഘങ്ങളെക്കൂടി നീരയുത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. 2014 ഫെബ്രുവരിയിൽ കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്ന്‌ അവരുടെ മൂന്ന്‌ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുകൂടി നീരയുത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശം മന്ത്രിസഭയിൽ വരുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനോടകം "കേരാമൃതം" എന്ന പേരിൽ നീരയുത്പാദനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തി വന്നിരുന്ന കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയും, അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ്‌ കോർപ്പറേഷനുമാണ്‌ അനുമതി പുതുതായി നൽകി ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്‌. 

എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള അബ്കാരി നിയമ ഭേദഗതിയും ഗസറ്റ്‌ വിജ്ഞാപനവും കാലാകാലങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായി നടന്നില്ല. ആയതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2013ൽ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ നീരയുത്പാദനത്തിന്‌ നീക്കിവെയ്ക്കപ്പെട്ട 15കോടി രൂപയിൽ ഒരു പൈസപോലും കർഷകരുടെ പക്കൽ  എത്തിയില്ല. 

കൂടാതെ ആസിയാൻ കരാർപ്രകാരം ഇറക്കുമതി വരുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ നീരയുത്പാദനം കേരളത്തിൽ നടക്കുമോയെന്ന്‌ പരീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പരിമിത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നീര വിപണിയിൽ ഇറങ്ങാത്തപക്ഷം നികുതി രഹിതമായും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന നീരയോടും നീരയുൽപന്നങ്ങളോടും കേരളത്തിലെ കർഷകർ മത്സരിക്കേണ്ടിവരും. റബ്ബറിന്റേയും റബ്ബർ ഉൽപന്നങ്ങളുടേയും  കാര്യത്തിൽ കേരളം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ്‌ തിന്നുതുടങ്ങി. ഇറക്കുമതി ഉൽപന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന്‌ മുമ്പായി തദ്ദേശിയമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‌ ടാക്സ്‌ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഇടപെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേര കർഷകരുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയായാണ്‌ കേരളീയർ നീരയെക്കാണുന്നത്‌. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ - ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികളുടെ കിട മത്സരങ്ങൾക്കും തൽപ്രമാണിത്തങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കർഷകർ കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച്‌ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്‌. ഓടിത്തളർന്ന്‌ കേരകർഷകരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മരീചികയായി നീര ഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…