അപാകം

ടി.കെ.ഉണ്ണി 

ചിരിയരങ്ങിലെ കൊച്ചരിപ്പല്ലുകൾ
മുല്ലമൊട്ടിന്നസൂയ!
വിരിയാതെ നിറയുന്ന സൗരഭ്യം
വിസ്മയത്തുമ്പത്ത്!

മലരമ്പനറിയാത്ത മന്മഥബാണങ്ങൾ
കാരിരുമ്പാലുള്ള ചൂണ്ടകൾ!
കണമ്പിന്റെ വിളുമ്പ് മണം
ചിറകറ്റ ശലഭങ്ങൾ!

വൈതരണി കടഞ്ഞുള്ള അമൃതേത്ത്
അന്തിപ്പട്ടിണി!
വൈയാകരണനു ഗ്രഹണിബാധ
പെട്ടിമരുന്നുത്സവം!

ബധിരമൂങ്ങകൾ അന്തിക്കോമരങ്ങൾ
അമ്മമാർക്കാധി!
ചാരത്തിൽ പഴുക്കുന്ന പച്ചിരുമ്പ്
മൂവന്തി ചന്തകൾ!

നിഷ്ഠതെറ്റിയ സമയസൂചി
കുക്കുടന്റെ വഷളത്വം!
മർത്യഭോജ്യം വിനയെന്ന്
സൃഗാലചരിതം സരിഗമ!

മുഞ്ഞയേറ്റ മഞ്ഞവെയിൽ
മറവിലെ മുത്തപ്പൻ!
മുറിവേറ്റുറങ്ങുന്ന മന്ദാരം
മതിമറന്ന മാർജ്ജാരൻ!

മരിച്ചടങ്ങിയ തീനാളം
മുറത്തിലെടുത്ത് മാനത്തിട്ടത്
മുതുകിലേറ്റി മിനുങ്ങുന്ന പ്രാണി
മണ്ണിതിൻ വെട്ടം, പൊൻവെട്ടം!
========

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ