പാദമൂലങ്ങളിലെ പൊരുള്‌


ഹരിദാസ്‌ വളമംഗലം

ഋതുമഞ്ജരിപ്പുടവയമൃതോലുമധരപുടം
അതിലോലമിന്ദുകല ചൂടുന്ന ചികുരവും
തിരുമിഴികളർക്കചന്ദ്രൻമാരിണങ്
ങവേ
തിരുവുടൽതൊഴുന്നേൽ പരാശക്തി, ചിന്മയീ
ഹരിനീലഭംഗികൾ തിരുമാറണിയവെ
നിറുനിലാവിൻ ചാരുഹാസം പൊഴിയവെ
കുളിർകാറ്റു നിന്നെ സ്തുതിച്ചു പാടീടവെ
തിരുവുടൽ തൊഴുന്നേൻ പരാശക്തി, ചിൻമയീ
നിറയുന്നു നിൻമൊഴികളെൻ ചെവിയിൽ
നിറയുന്നു നിന്റെ മദസൗന്ദര്യമെൻ മിഴിയിൽ
അറിയുന്നു തവ പാദമൂലങ്ങളണിയുന്ന
പൊരുളരുമാഗുഢപീഠവും ദേവീ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ