ഗ്രാമവികസനമേഖലയിൽ പുതിയ ദിശാബോധവുമായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌ ഫോർ റൂറൽ ടെക്നോളജി


രൂപക്‌ ജി. മാടശേരി

പ്രോജക്ട്‌ മാനേജർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11
ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ്‌ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌ ഫോർ റൂറൽ ഡവലപ്‌മന്റ്‌ (എൻഐആർഡി)ആൻഡ്‌ പഞ്ചായത്തി രാജ്‌. തൃത്താല പഞ്ചായത്ത്‌ സംവിധാനത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, ഗ്രാമസേവകർ, ബാങ്ക്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർക്ക്‌ പരിശീലനം നൽകുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്‌ ഇത്‌.  ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു ബൗദ്ധിക കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ എൻഐആർഡി അതിന്റെ നയ രൂപീകരണ മേഖലയിൽ വലിയ പങ്ക്‌  വഹിക്കുന്നു.
ഇതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മന്റുകളുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും, ബാങ്കിംങ്ങ്‌ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾക്കും, സ്വാകാര്യ , പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്തിരാജ്‌ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗ്രാമ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ അന്തർദേശീയ ഏജൻസികൾക്കും ആവശ്യാനുസരണം എൻഐആർഡി  സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്‌. നയരൂപീകരണം, മാനേജ്‌മന്റ്‌, ഗ്രാമവികസന പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള പരിചയ സമ്പന്നരായ വിദഗ്ധരും സംവിധാനങ്ങളും എൻഐആർഡിക്ക്‌ ഉണ്ട്‌. ഗ്രാമവികസനം, അധ്യാപനം, ഗവേഷണം, കൺസൾട്ടൻസി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അനേകം വർഷത്തെ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്‌ എൻഐആർഡി യിലെ പരിശീലക സംഘം. അടിസ്ഥാന വിജ്ഞാന വിപുലീകരണം, തൊഴിൽപരമായ ശേഷിവികസനം, വ്യക്തിത്വ വികസന പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ ഗ്രാമവികസന മേഖലയിൽ  നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തി നൽകുക എന്നതാണ്‌ എൻഐആർഡി -ലെ പരിശീലനത്തിന്റെ കാതൽ. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എൻഐആർഡി  വർഷം തോറും ഏകദേശം 1000 പരിശീലന പരിപാടികൾ  നടത്തിവരുന്നു. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 28000 പേർ പരിശീലനം നേടുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ വർഷവും ആഫ്രോ - ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിദേശ , ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന  ദേശീയ, അന്തർദേശീയ പരിശീലന പരിപാടികളും  സ്ഥപനം നടത്തുന്നുണ്ട്‌.
ഗ്രാമ വികസന മേഖലയിൽ യുവതലമുറയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്‌  എൻഐആർഡി, റൂറൽ ഡവലപ്‌മന്റ്‌ മാനേജ്‌മന്റിൽ ഒരു വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും നടത്തി വരുന്നു.
എൻഐആർഡി യിൽ നടത്തിവരുന്ന ഗവേഷണം എല്ലാം ഗ്രാമ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്‌. ഗവണ്‍മന്റിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഫലപ്രദമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും, നയപഠനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും എൻഐആർഡി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്‌.
ഈ മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾ പരിഗണിച്ച്‌ ആഫ്രോ - ഏഷ്യൻ റൂറൽ ഡവലപ്‌മന്റ്‌ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ്‌,  2013ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന 25-​‍ാമത്‌ കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്നിവ എൻഐആർഡി ക്ക്‌ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ