ഇടറുന്ന ഊഴങ്ങൾ


മഹർഷി

മനസ്സിൽനിൻഞ്ചിന്തകൾ
ചിറകടിച്ച്പറന്നുപോകുന്നു
അടയിരുന്നവകുറുകാക്കേറി
കലപിലകൾ വിരിയിക്കുന്നു

അക്ഷരങ്ങളുടെഅടുക്കുകളിൽ
ചേക്കേറുന്നസ്വതന്ത്രവീക്ഷണം
ഉരുകിയനെഞ്ചിൽച്ചൂടായി
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻബലിയാകുന്നു

തൂവലുകളിൽചിക്കിമിനുക്കി
ഇടിയുംമഴയുംകാറ്റുഒതുക്കുന്നു
ഇനിയൊരുവറുതിവറക്കാൻ
ഇലഞ്ഞെട്ടുകൾമൊട്ടിടുന്നു

സ്വാതന്ത്ര്യംതകിട്ടിയപുഴകൾ
പുഴുവരിച്ച്‌ രംഗംതീർക്കുന്നു
നെഞ്ചിടിഞ്ഞ്മലനിരകൾ
പൂക്കാത്തപകളിൽഞ്ഞെട്ടുന്നു

പാറാവുകാരന്റെ വെടിയൊച്ച
പറുദീസകളുടെമണിനാദം
അതിൽനിന്നുംശബ്ദങ്ങളുടച്ച്‌
ഒത്തുതീർപ്പിന്‌ ഒരുങ്ങുന്നു

കാടിന്റെകുറ്റിയറ്റകയത്തിന്‌
നെരിപ്പോടിന്റെചൂളകൾ
ഉള്ളിലൊരഗ്നിപർവത്തിന്റെ
മഹാമൗനസാധനാസ്വത്വം.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?