റൂമി - സൂഫീജ്ഞാനം

പരിഭാഷ: വി രവികുമാർ

Rumi2തടവറ

ഹിതം പോലലയാനൊരു ലോകം മുഴുവൻ പരന്നുകിടക്കെ
നിങ്ങളെന്തിനു സ്വന്തം വീടൊരു തടവറയാക്കണം?
സൂഫീജ്ഞാനം

സൂഫിയുടെ ജ്ഞാനം തേടി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരതേണ്ട;
അവന്റെ ജ്ഞാനമിരിക്കുന്നതൊരേയൊരിടത്തിൽ:
മഞ്ഞു പോലെ വെളുത്ത മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ.


അസൂയ

അസൂയ വിഷമാണ്‌
യുക്തിയില്ലാത്ത മനഃക്ളേശമാണ്‌.
അയല്ക്കാരനു കൂടുതലുണ്ടെന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കു കുറവാണെന്നല്ല.
കരയുന്ന കണ്ണുകൾ

കരുണയുറ്റ കണ്ണിൽ നി-
ന്നെത്ര കണ്ണീരു പൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇനിയിപ്പോൾ നേരമായിരിക്കുന്നു,
അതിനു തന്നെത്തന്നെ കാണാൻ,
കണ്ണീരു പൊഴിക്കാൻ.


തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ

തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ
സ്രഷ്ടാവിരിക്കുന്നു:
വിരലുകളില്ലെങ്കിൽ
മുഷ്ടിയെവിടെ?


വിപരീതങ്ങൾ

ഇരുട്ടു കാണുമ്പോൾ, റൂമീ,
നീ വെളിച്ചമെന്തെന്നറിയുന്നു;
ശോകം ദംശിക്കുമ്പോൾ
ആനന്ദമെന്തെന്നും.
വിപരീതമറിയും വരെ
അർത്ഥങ്ങളെല്ലാമൊളിക്കുന്നു,
വിപരീതമില്ലാത്ത ദൈവമൊഴികെ.


ഒഴുക്ക്

ജലമൊഴുകുന്നതു
മുകളിൽ നിന്നു താഴേക്ക്;
അതിനാൽ എളിമയുള്ളവനാവുക,
അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം
നിങ്ങളിലേക്കൊഴുകട്ടെ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?