അപരിചിതൻ

രശ്മി കിട്ടപ്പ
അത്ഭുതം
എന്റെ നഗരത്തിൽ
അയാളുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഞാൻ നടന്ന വഴികളിലൂടെ
അയാളും നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം.
അന്നു ഞാൻ കണ്ട
ആകാശങ്ങൾ,
ഒരു തൊങ്ങലു പോലെ
നഗരത്തിനോട് തുന്നിച്ചേർത്ത
സമുദ്രത്തിന്റെ നിറഭേദങ്ങൾ,
കവിതകളിലൂടെ
നാടകവേദികളിലൂടെ
നീണ്ടു പോകുന്ന
നഗരത്തിന്റെ സായാഹ്നങ്ങൾ,
എല്ലാം അയാളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം.
നഗരത്തിലെ വീതികുറഞ്ഞ തെരുവിലൂടെ
ഒഴുകിനീങ്ങുന്ന ജനച്ചാർത്തിനിടയിൽ
ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നെക്കടന്ന്
അയാൾ പോയിട്ടുണ്ടാവണം.
എപ്പോഴും തിരക്കേറിയ
ഇടുങ്ങിയ പുസ്തകശാലയിൽ
എന്നെങ്കിലും ബഷീറിനേയും
നെരൂദയേയും വിജയനേയും
ഞങ്ങളൊരുമിച്ച്
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം.
അത്ഭുതം
എന്റെ നഗരത്തിൽ
അയാളുമുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നിട്ടും
പകിട കളിക്കുന്ന
കാലത്തിന്റെ കൈകൾ
ഞങ്ങളെ നിരത്തിയതോ
ഒരിക്കലും കൂട്ടി മുട്ടാത്ത
അപരിചിതരായി
രണ്ടു വിദൂര കളങ്ങളിൽ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?