കൊതുമ്പ്


സോണ ജി
കുടുമ്പത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ നിന്ന്‌
കൊതുമ്പുകൾ അടർന്നു വീണു.
ഒരു കുട്ടി  കൗതുകത്തോടെ  കൂട്ടി വെച്ചു അത്.
യാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ
അച്ഛന്റെഉറക്കത്തിന്‌
തീ പടർത്തിയത്
ആ കൊതുമ്പുകൾ ആയിരുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ