അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയിലേയ്ക്ക്ഒരു കടൽദൂരംഗിരീഷ് വർമ്മ ബാലുശേരി
 


നീളുന്ന മരുഭൂയാത്രയിലെപ്പൊഴൊ
നീ പിറന്നു.
നിന്റെ പിറവിയിൽ ഭൂമിയാകെ
വെള്ളിവെളിച്ചം പരന്നു .
നിന്നിലേയ്ക്ക് സത്യം കുടിയേറി
ധർമ്മം കുട ചൂടി .
മരുക്കാറ്റിന്റെ തീക്ഷ്ണത
നിന്റെ ചലനങ്ങളിൽ നിഴലിച്ചിരുന്നു.
ജീവിതദർശനത്തിന്റെ
രുചിയുള്ള ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ
നീ സംസ്കരിച്ചെടുത്തു .

അന്ന് വിടവാങ്ങൽ സന്ദേശത്തിൽ
നീ പൂർണമായും
ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരു

ന്നു.

ഒറ്റകാവലാളുടെ
അന്ത്യത്തിൽ നിന്നും
നീയൊരുഴുക്കായിരുന്നു .
കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞ് .

വഴികളനേകം താണ്ടിയെങ്കിലും
അതൊന്നും
അറിവിന്റെ തീരങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നില്ല .

നിന്നിൽ കുളിച്ചു തോർത്തുന്ന
രക്താഭിഷിക്തർ
നിന്നെ മലിനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നിന്നിലേയ്ക്ക് നടത്തുന്ന
നമസ്കാരങ്ങൾ പോലും
നിന്നിലെ കറ നീക്കിക്കളയുന്നില .

ഇന്ന് നീ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഒരു നദിയാണ് .
ഒഴുക്ക് നിലച്ച നദി.

ഇന്നും നിനക്കൊഴുകാൻ
തീരങ്ങളുണ്ട് .
അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയിലേയ്ക്ക്
ഒരു കടൽദൂരം.

അന്ന് പിറവിയിലേക്കാൾ
വെള്ളിവെളിച്ചം പടരും.
അതീ ലോകമാകെ പ്രകാശം പരത്തും.

ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും....

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?