മഹാത്യാഗം

 ജെ.ടി.ആമ്പല്ലൂർ

ചാട്ടവാറടിയേറ്റു കാശ്മീരകം ചാർത്തി,
ചക്രവർത്തിമാർക്കൊക്കെ മുമ്പനാമാത്തമ്പുരാൻ
കാൽവരിക്കുന്നിൽ യാഗഭൂമിയിലേയ്ക്കായ്‌ യാത്ര
കുരിശും ചുമന്നുതാൻ തുടരുന്നതു കാൺകെ,
ഊർശ്ശേം കുമാരിമാർ കണ്ണുനീർചാർത്തിക്കൊണ്ടു
മുൾത്തടംനീറിപ്പിട,ഞ്ഞങ്ങുന്നിൻ പിന്നാലെത്താൻ
യാത്ര തുടരെ,ത്തിരിഞ്ഞാമഹിളകൾക്കൊട്ടൊ

-
രാശ്വാസവാക്കായ്ത്താൻ ഭവാനന്നാൾ
യൂദരെയുൾക്കൊണ്ടുതാൻ ചൊല്ലിനാ,നൂര്ർശ്ലേമിൻ
പുത്രികളെ നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തൻ പുത്രർക്കായി
തേങ്ങിക്കരയ്‌വിൻ, തന്നെക്കുറിച്ചേറെ
വിലപിക്കവേ,ണ്ടെന്നൊരാശ്വാസ വചസ്സുകൾ!~
ഇച്ചൊന്നസത്യമാ,ണിന്നും പ്രതിദ്ധ്വനി-
ക്കുന്നതീമന്നിൽസുതരെക്കുറിച്ചാ
രിലും!
ലോകമേ, നിന്ദ്യമായ്‌, നിർദ്ദയം നീ നിന്റെ
നാഥനെയെന്തേ ത്യജിച്ചു നിഷ്ക്കരുണമായ്‌?
പാപമില്ലാത്തവൻ മർത്ത്യപാപത്തിനായ്‌
പരിഹാരമേകാനണഞ്ഞി,ട്ടിതോമർത്ത്
യൻ
പാരിതോഷികമേകി; ലോകമേലജ്ജിക്ക,
മന്നിന്റെ ശാപമായ്‌ തീർന്നവർ മാനുഷർ, നിത്യവും!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?