ശ്രീനാരായണായ

 

എം  കെ  ഹരികുമാറിന്റെ നോവൽ   ശ്രീനാരായണായ

ആഗസ്റ്റ്‌  മാസത്തിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 

വില 500/  പേജ്  അഞ്ഞൂറിനു മുകളിൽ 

ഫോ; 9995312097

 

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ