“ഡിക്ഷണറി”/കഥദിപു ശശി തത്തപ്പിള്ളി


കണ്ടറിഞ്ഞ നിരർത്ഥതകളും കേട്ടറിഞ്ഞ കഥയില്ലയ്മകളും

ആരുടെയൊക്കെയൊ വ്യാകുലതകളിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ്‌;നാനാർഥങ്ങളുടെ

വേരുകളും പര്യായങ്ങളുടെ ശല്ക്കങ്ങളും വേർതിരിച്ചെടുത്ത്‌,അയാൾ

തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഡിക്ഷണറി  പൂർത്തിയാക്കൻ വൃഥാ

ശ്രമിക്കുന്നതു കണ്ട് അവൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു…

**********************************************************************

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ