കാക്ക

സതീശൻ ഒ പി

കാക്കകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ,
നിശബ്ദത മരണമെന്നു 
പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല .
കൂടിനു നേരെ ഒരു കല്ല് വന്നാൽ 
നീയെന്നോ ഞാനെന്നോ 
നോക്കാതെ 
പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് .

കാക്കകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ,
കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ചു 
സദാ ജാഗരൂരരാവുന്നത് 
കൊണ്ട് മാത്രമല്ല .
തെറ്റാലിയോ കല്ലോ
അങ്ങനെ എന്തുമാവട്ടെ -
നിലനില്പ്പിനു നേരെ ഉയരുന്ന 
അക്രമങ്ങളെ 
ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു പറന്നു ,
ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും 
അതിജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് .

കാക്കകളുടെ രാജ്യത്തെങ്കിലും 
നിശബ്ദത മരണമാണ് .
വിളിച്ചു പറയൽ അവകാശമാണ് .
പ്രതിഷേധം 
ജീവന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ ആണ് .

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?